Cele 4 Puncte Cardinale ale Omului TransReligios


"Este vremea pentru o Nouă Ordine Religioasă - una a claritaţii şi coerenţei, a sincerităţii şi libertăţii.
 

Una in care religia slujeşte interesele umanităţii şi o ghidează spre viitor - pentru a împlini în FAPTE (nu în vorbe) cât mai multe din dorinţele milenare ale ei.

Una care exclude credinţa dogmatică din viaţa socială a unei comunităţi şi care astfel pune la loc de cinste ştiinţa, raţiunea, cercetarea, educaţia, umanismul, libertatea, democraţia."


Este vremea pentru o nouă religie - religia oamenilor maturi psihic!

***

"1. Trans-Religia este o Religie Liberă.

2. O religie liberă este una care se pune în slujba Omului Liber şi nu una care încearcă să pună omul în slujba unor pretinse interese „neumane” („zeieşti”, „animalice”, „extraterestre”, „divine”, etc.).

3. Religia Liberă este religia căreia Omul Liber îi este stăpân absolut (având drept de judecată critică, discriminativ-constructivă în privinţa oricăror aspecte ale ei) nu aceea căruia el îi este sclav (care îi dictează ce şi cum să gândească şi să se manifeste fără ca el să aibă nici cel mai mic cuvânt de spus în aceste privinţe).

4. Omul Liber trebuie să-şi aleagă şi să-şi creeze religia şi nu trebuie să se lase „ales” şi „creat” de nici o religie, oricât de „divină” s-ar pretinde (sau ar părea) ea că este.

5. El trebuie să-şi aleagă religia ca şi cum şi-ar alege slujitorii şi nu ca şi cum şi-ar alege stăpânii.

6. El trebuie să şi-o creeze în mod liber după chipul şi asemănarea sa, astfel încât să-i satisfacă dorinţele şi trebuinţele proprii şi nu a nu ştiu cărei alte fiinţe, fie ea şi „divină”.

7. Religia Liberă este un instrument de eliberare şi de mărire a libertăţii de conştiinţă, gândire şi acţiune a celui care şi-o asumă şi nu de îngrădire a acestor libertăţi.

8. Scopul Religiei Libere este să-l facă pe Omul Liber şi mai liber şi nu să-l încătuşeze în una sau alta din viziunile cultural-locale, limitate şi unilaterale existente despre diferite aspecte ale realităţii şi existenţei."

 ***

"Trans-Religia, considerată din punct de vedere religios, este o religie:
 
10.1- umană/ umanistă (cu scopuri umane, de dezvoltare şi perfecţionare a individului şi societăţii omeneşti – eventual putându-se extinde prin adaptare şi la perfecţionarea unor posibile fiinţe şi societăţi extraterestre cu care am putea intra în viitor în contact);
 
10.2- reflexo-meditativă în principal, urmărind maturizarea şi individualizarea psihică a membrilor ei;
 
10.3- perpetuu creatoare (vie) - deschisă spre infinit, prezent-trăitoare şi viitor-constructivă, care încurajează cu putere gândirea critică constructivă şi prin urmare gândirea creativă, invenţia şi inovaţia;

10.4- deschisă, nedogmatică – declarându-se cu sinceritate ca fiind mereu perfectibilă (sub orice aspect al ei) şi adânc progresistă;

10.5- infinit - expansivă cognitiv - informaţional – promovând şi susţinând dezvoltarea continuă a cunoaşterii umane sub toate formele ei;

10.6- ştiinţifică – adoptând pentru sine şi promovând cu putere aplicarea principiilor ştiinţei moderne şi a metodologiei acesteia de cercetare în toate domeniile vieţii umane;

10.7- universal şi uman fraternală – considerând cu respect fratern toate fiinţele (umane şi neumane deopotrivă) aflate întru fiinţare;

10.8- democratică – respectând şi promovând principiile democraţiei, ale statului de drept şi a drepturilor fundamentale ale omului, în cadrul său şi în societăţile în care se manifestă;

10.9- şi liberă – membrii ei având libertate deplină de conştiinţă, de exprimare, de gândire, de cunoaştere şi de manifestare creativă originală.
  ***

"1. Pentru orientarea sa în viaţă, pentru ghidarea gândurilor, emoţiilor şi faptelor sale Omul TransReligios are întotdeauna în vedere, pentru prezenţă sublimă în conştiinţa sa, următoarele 4 Puncte Cardinale de orientare:


(E) - Acţiunile Sacralizante:


(SE) Practicile Spirituale ale Omului Universal: consfătuirea frăţească, ritualurile libere, meta-rugăciunea, cântecul, meta-meditaţia, tehno-magia (păşirea concretă, faptică spre cosmicizare, trăire paradisiacă şi nemurire beatifică), interpretarea simbolic-realistă a viitorului (profetizarea atemporală), studiul detaşat şi matur al psitruvisului („sufletului”), înţelegerea cauzalităţii integratoare, studiul zetrianic, cercetarea transreligioasă şi creaţia frateriană.


(NE) Practicile social religioase ale oamenilor maturi (promovarea Noii Ordini Religioase)
- Testul de Acreditare a activităţii sociale a „zeilor”, „oamenilor zei” şi a „reprezentanţilor lor oficiali”;
- manifestarea independentă, liberă şi demnă faţă de „profeţi” şi „zei”
- respingerea credinţei dogmatice (denunţarea mitului credinţei)
- promovarea socială a religiologiei (a Ştiinţei Religiei), 
- promovarea activităţii APCR („Agenţiilor de protecţie a consumatorului religios”), 
- promovarea şi asumarea alegerii transreligioase, ş.a.m.d.;


(V) - Portalurile Forţei TransReligioase: 
 - Întregul
- Identitatea integratoare
- Cartea Sacră a TransReligiei (BDU), Baza de Date Frateriană (BDF), Ghidul BDF, 
- Cercetătorii TransReligioşi şi Cercetătorii Înaintaţi
- Simbolurile Forţă ale Umanităţii (Omul Atemporal, Familia Eternă, Evenimentele Majore, Faptele de Viaţă), 
- Simbolurile TR, Obiectele şi Fiinţările de Orientare Majoră (naturale şi cosmice), 
- Îndrumarul Ritual Lisanian, 
- Ghidul Călătoriei prin Conştiinţă, 
- Semnele Omului TransReligios, 
- Calendarele Lisaniene, Sărbătorile, 
- Alfabetele şi Limbile TransReligioase, 
- Cuvintele şi Frazele cu Putere (Incantele), ş.a.m.d.
***


2. Aceste Puncte Cardinale de orientare/ ghidare, sunt numite metaforic şi „Nestematele TransReligiei”, „Stâlpii/Pilonii Sanctuarului”, „Luminile Noii Vieţi”...


3. Aspectele enumerate mai sus sunt tratate în detaliu în cadrul celor opt cărţi care formează colecţia intitulată „Noua Viaţă” (pentru a le identifica pe fiecare în parte vă rugăm să folosiţi cuprinsul existent la începutul fiecăreia din aceste cărţi).


4. Cele 8 Cărţi sunt:
(5) Practicile Spirituale ale Omului Universal;
(7) Zetrianul – Calea Percepţiei Infinite;


5. Valorile TransReligiei, Spaţiile Sacre şi câteva din Portalurile Forţei Trans-Religioase sunt prezentate detaliat în cartea „Manifestul Mişcării TransReligioase”.


6. Majoritatea Acţiunilor Sacralizante şi a Portalurilor Forţei sunt detaliate în cartea „Practicile Spirituale ale Omului Universal”.


7. Cartea „Etica Armoniei” detaliază diferite aspecte etice promovate de Mişcarea TransReligioasă şi fundamentele pe care ele se bazează.


8. În cartea „Mitul credinţei” se devoalează mecanismele perfide ale credinţei şi se arată necesitatea înlăturării „virusului credinţei dogmatice” din trupul şi mintea umanităţii.


9. Cartea „Noua Ordine Religioasă” detaliază abordarea trans-religioasă a diferite realităţi specifice ştiinţei religiei: Întregul, identitatea „ultimă”, „sufletul” (psitruvisul), nemurirea, existenţa „zeilor”, raportarea faţă de ei, etc.


10. Educaţia Zetrianică (ciclului educativ-formativ-creator promovat şi susţinut de Mişcarea Frateriană) este detaliată în cartea „Zetrianul – Calea Percepţiei Infinite”.


11. Cărţile „Iluminarea Fiinţei” şi „Semne şi Revelaţii” exprimă de o manieră lirică, respectiv narativă, metaforică şi simbolică multe din Aspectele Fundamentale ale Mişcării Trans-Religioase (expuse de o manieră direct - explicativă în celelalte Cărţi)."

Percepţia Trans-Sistemică


1. Percepţia Trans-Sistemică este percepţia simultană a mai multor Sisteme, este ieşirea din dogmatism şi fanatism, este recunoaşterea existenţei unor infinităţi de Sisteme şi astfel implicit a relativităţii unei percepţii sistemice oarecare.

2. Percepţia Trans-Sistemică dă astfel naştere la Trans-Religios – prin percepţia simultană a mai multor sisteme religioase şi a mai multor sisteme de raportare (filozofice, psihologice, ştiinţifice, artistice, religioase, politice, economice, etc.) la diferitele realităţi ale existenţei.

3. Percepţia Trans-Religioasă este conştientă de faptul că fiecare astfel de percepţie sistemică este doar o percepţie limitată a Ceea Ce Este şi nu uită că fiecare fenomen poate fi privit prin intermediul mai multor tipuri de percepţii sistemice - poate fi privit şi înţeles din mai multe unghiuri de vedere.

4. Ea ştie că alegerea unghiului de privit este definitorie pentru ceea ce va vedea şi de aceea pentru a avea o viziune cât mai completă asupra unui fenomen ea caută să-l perceapă din cât mai multe puncte de vedere posibile - prin intermediul cât mai multor percepţii sistemice.

5. Ea ştie că orice percepţie (chiar şi percepţia trans-sistemică) nu este decât o percepţie sistemică – deoarece orice percepţie presupune din start multiplicitatea, care presupune legături între părţile ei, care presupun Sistemul (oriunde este o legătură este un Sistem – orice este un sistem este o multiplicitate) – deci orice percepţie nu poate fi decât o percepţie sistemică.

6. Dar pe când cei care se asociază doar unei percepţii sistemice oarecare îşi limitează inevitabil sfera de cuprindere a conştiinţei (asumându-şi astfel inevitabil un iz de absolutism, fanatism şi dogmatism) cei care rămân mereu deschişi mai multor percepţii sistemice oarecare (lăsând astfel să se manifeste în ei percepţia trans-sistemică) se deschid infinitului şi extinderii fără limite a conştiinţei proprii.

7. Această deschidere infinită îşi asumă ca şi corolar al ei acceptarea senină a relativităţii oricărei percepţii şi lucrul constant cu probabilităţile (şi nu cu nişte false certitudini pe care nici o percepţie sistemică nu le poate oferi).

8. Asumarea absolutistă a unei percepţii sistemice oarecare nu poate fi decât rodul ignoranţei - a susţinerii în psihic a unui câmp perceptiv destul de restrâns – pe când percepţia trans-sistemică este rodul lărgirii câmpului perceptiv spre infinit.

9. Percepţiile sistemice oarecare trăiesc cu false certitudini şi îşi ascund ignoranţa după ele – percepţia trans-sistemică vieţuieşte în relativ şi în deschiderea continuă spre Nou, de o manieră matură, prevăzătoare şi critic constructivă întru Armonie şi întru Ideal.

10. Percepţia sistemică oarecare se încrustează în finit - percepţia trans-sistemică se regăseşte în infinit.

11. Angoasa celui care are „certitudini” este că nu e sigur de ele – este simţirea (intuirea) profundă subconştientă a faptului că universul chiar s-ar putea să fie infinit.

12. Certitudinea celui care nu mai are certitudini se bazează în mod relativ pe constatarea unor probabilităţi mai mari sau mai mici şi constă în conştientizarea faptului că chiar dacă realitatea nu e infinită atunci cel puţin finitul pe care el îl percepe în fiecare moment este infinit.

13. Percepţia trans-sistemică este deschiderea spre Schimbare şi constă negreşit în adaptarea rapidă şi eficientă la ea cât şi în provocarea ei – percepţia sistemică oarecare este frica de schimbare şi gândirea imposibilului – ca fenomenele realităţii să rămână neschimbate pentru totdeauna.

14. Astfel există două tipuri de oameni:
- cei care plutesc în derivă – care dintr-o lene greu explicabilă îşi mărginesc percepţia unor fenomene la o singură percepţie sistemică oarecare;
- şi cei care conduc deriva celor dintâi de la un sistem spre altul.

15. Cei de al doilea tip cunosc cel puţin două sisteme, două percepţii sistemice oarecare – cel dinspre care îi conduc pe ceilalţi care se lasă în derivă şi cel înspre care îi conduc.

16. Dar mai mult ca sigur că există cel puţin şi un al treilea tip de oameni – cei care călătoresc dintr-un sistem în altul (creat de alţii şi/sau de ei înşişi) în mod conştient, bucurându-se de existenţa mirifică a fiecăruia dintre ele (la urma urmei toate sunt viaţă şi sunt creaţie).

17. Aceştia sunt destinaţi unei călătorii infinite prin conştiinţă – ca de altfel şi celelalte două tipuri.

18. Singura diferenţă între ei şi ceilalţi este însă una vitală: ei sunt conştienţi de perpetua călătorie inter-sistemică, intra-sistemică şi trans-sistemică.

19. Pentru ei astfel viaţa este o continuă mirare, un beatific joc: o perpetuă sărbătoare.
***

20. Percepţia trans-sistemică nu cunoaşte decât o singură moarte: moartea sistemică sau sistematică.

21. Sistemul Sistemelor nu este un sistem doar în spaţiu, ci şi în timp – în fiecare clipă se manifestă un alt Sistem al Sistemelor.

22. Totalitatea sistemelor din fiecare clipă formează Sistemul Sistemelor şi în interiorul lui nu este decât un singur destin: infinita călătorie (intra, inter şi trans) sistemică.

23. Percepţia trans-sistemică nu este deci decât conştientizarea intimă, extrem de intimă, a Prezenţei Infinitului.

24. În prezenţa acestei conştientizări orice fanatisme, absolutisme sau dogmatisme cad rănite mortal în faţa unei existenţe regăsite spontan în Trăirea Nemărginită a Întregului.

25. Percepţia sistemică este şi ea într-un fel trans-sistemică (o percepţie trans-sistemică restrânsă şi îngustă) deoarece fiecare sistem nu este altceva decât un sistem de sisteme.

26. De aceea dacă cineva vrea să ajungă la percepţia trans-sistemică lărgită mai întâi trebuie să încerce să dobândească o percepţie sistemică închegată şi coerentă asupra lumii restrânse în care el/ea se manifestă.

27. Problema este că majoritatea oamenilor nu au ajuns încă să dobândească nici măcar o astfel de percepţie sistemică – ei aflându-se astfel trăitori într-un spaţiu aparent ciudat – cel al privirii superficiale (sărace, lipsite de profunzime), al privirii inconstante (fugitive, grăbite, stresate), al privirii incoerente…

28. Ei se află în spaţiul acestei priviri confuze şi incoerente deoarece au fost învinşi de frică şi lene, de orgoliu şi auto-compătimire, de mânie şi lăcomie.

29. Au pierdut în lupta pe care au dat-o cu aceste raţionamente greşite deoarece s-au lăsat înşelaţi de societăţile tradiţionale în care au crescut şi mai ales deoarece încă nu au învăţat să fie cu adevărat sinceri cu ei înşişi (se mint întruna cu o neruşinare şi cu o inconştienţă incredibilă)…

30. Percepţia sistemică (percepţia trans-sistemică îngustă) este o percepţie limitată la un sistem anume – la a privi realitatea şi diferitele ei fenomene dintr-un singur punct de vedere.

31. Când cineva iasă însă din imobilitate şi îşi permite în mod necondiţionat bucuria privirii fenomenelor realităţii din cel puţin trei puncte de vedere diferite (dobândind astfel cel puţin trei percepţii sistemice diferite a lor) el se regăseşte imediat în acţiunea pacifică a privirii liniştite…
***

32. Percepţia sistemică este deseori o percepţie absolutistă, dogmatică, fanatică care refuză să-şi recunoască limitele fie ele cât de evidente - percepţia trans-sistemică este una relativistă care îşi afirmă şi îşi recunoaşte limitele însă doar pentru a purcede apoi cu forţă înspre continua lor depăşire.

33. Deschiderea necondiţionată în faţa Infinitului şi a Eternităţii – aceasta este percepţia trans-sistemică.

34. Ea este conştientizarea abisal de profundă a evidenţei incontestabile – anume că orice fenomen poate fi privit dintr-o infinitate de puncte de vedere, că orice percepţie este de fapt o percepţie trans-sistemică (este percepţia mai mult sau mai puţin conştientizată a unei infinităţi de sisteme).
***

35.- Este percepţia o ştiinţă?
- Mai mult decât orice altceva!
Ştiinţa” e printre altele realitatea care desemnează formele, legile, regulile şi mijloacele de existenţă temporară şi locală a unui sistem sau a altuia.

36. Percepţia Trans-sistemică se poate regăsi deci doar prin ştiinţa de a privi Infinitul şi Eternitatea – sunt curios ce cuvinte se vor mai inventa în viitor pentru a desemna percepţia care conştientizează Întregul…

37. Dar până atunci să constatăm evidenţa: există o Filosofie a Sistemului şi o Filosofie a Sistemelor (a Trans-Sistemului) - există o filosofie a unui sistem anume şi o filosofie a ceea ce este dincolo de un sistem anume (o infinitate de alte sisteme).

38. Filosofia Sistemului are de multe ori un mare păcat – acela de a considera că în afară de sistemul pe care ea îl are în vedere nu mai există nici un alt sistem – de aici provin dogmatismele şi absolutismele (într-un cuvânt absurdităţile) ce o caracterizează de cele mai multe ori.

39. Filosofia Sistemelor (a Trans-Sistemului) consideră ca temelie de nestrămutat a ei recunoaşterea existenţei evidente a unei infinităţi de sisteme, dar poate avea şi ea un păcat – anume să uite că aceste sisteme, chiar infinite, sunt totuşi sisteme care fiecare în parte funcţionează şi se manifestă după legi specifice care trebuie cunoscute şi stăpânite (dacă vrem să ne menţinem şi să ne mărim armonia pe care o deţinem).

40. Păcatul filosofiei sistemului poate fi unidirecţionalitatea perceptivă, blocarea ei într-o singură direcţie – păcatul filosofiei sistemelor (a trans-sistemului) poate fi ne-focalizarea ei în nici o direcţie, suspendarea ei în vid, în gol.

41. Filosofia sistemului ajunge câteodată să nu mai vadă pădurea din cauza unui copac care i-a furat privirea – filosofia sistemelor poate ajunge uneori să nu mai vadă copacii din cauza pădurii.

42. Se cere deci o filosofie a sistemului încadrată într-o filosofie a sistemelor.
Se cere să fie văzută deopotrivă şi pădurea şi copacii, şi Ideile şi Formele pe care ele le îmbracă, şi Esenţele şi Aparenţele lor de manifestare, şi Absolutul şi Relativul, şi Infinitul şi Finitul, şi Unul şi Multiplul – se cere deci o Filosofie Integratoare a Întregului, care este deopotrivă şi o filosofie a sistemului şi o filosofie a sistemelor (a trans-sistemului).

43. În această Filosofie a Întregului, prefixul „Trans” vrea să spună în primul rând mai mulţi (mai multe) apoi vrea să spună că aceşti mai mulţi sunt legaţi unii cu alţii.

44. Când zicem de exemplu Trans-Religie conştientizăm de fapt că există mai multe religii şi că acestea au puternice elemente de legătură nu doar între ele, nu doar unele cu altele ci şi cu oricare dintre celelalte fenomene sociale: politică, economie, psihologie, filozofie, artă, ştiinţă şi tehnică, etc.

45. Conştientizăm deci că atunci când zicem Trans-Religie zicem de fapt trans-cultură, trans-naţionalitate, trans-personal, etc. – zicem de fapt Trans-X.

46. De ce? Deoarece dincolo de X e şi Y şi Z şi a şi b şi m şi Δ şi Ω şi Π şi Σ şi λ şi ψ şi ω şi س şi ض şi P şi D şi orice altceva.

Dincolo de orice e orice altceva.
Orice parte a Întregului e legată cu orice altă parte !

47. Percepţia Întregului este o percepţie trans-partinică – şi să ne înţelegem: percepţia trans-partinică nu este o percepţie ne-partinică, aşa cum la fel percepţia trans-sistemică nu este o percepţie ne-sistemică.

48. Percepţia trans-partinică ca şi cea trans-sistemică este o percepţie integratoare a unei infinităţi de părţi (sisteme) – este o percepţie a Întregului, fără însă a pierde din vedere părţile lui (fiind evident faptul că Întregul fără Părţi este un non-sens la fel de evident ca şi Partea fără Întreg).

49. Ce să înţelegem deci prin atitudinea trans-sistemică, sau trans-religioasă, sau trans-culturală, etc.?
Nimic mai mult decât o sete abisală de cunoaştere nelimitată, deschisă perpetuu spre Infinit, o sete adâncă de experimentare perceptivă a noi şi noi orizonturi – a unui orizont infinit – efectiv infinit – o călătorie fără început şi fără sfârşit, fără un scop anume şi totuşi cu infinite începuturi şi sfârşituri şi cu infinite scopuri oarecare.

50. Orice cercetare sistemică efectuată fără înţelegerea faptului evident că orice sistem este alcătuit dintr-o infinitate de alte sisteme şi e legat de o infinitate de alte sisteme e deci doar o blasfemie şi nu poate fi altceva.

51. Totuşi să nu fiu înţeles greşit: cel care poate crede că va atinge vreodată cunoaşterea tuturor sistemelor infinite, doar prin simplul fapt că şi-ar propune acest lucru şi nu ar face nimic altceva decât aceasta, e tot un bufon.

52. Cunoaşterea Întregului ne va scăpa întotdeauna printre degete – totuşi cunoaşterea utilitară care ne ajută să modificăm şi să stăpânim unele fenomene ale realităţii (pe care ne-o putem mării continuu) nu este de lepădat.
Avantajele deţinerii şi măririi ei sunt multiple pentru cei care ştiu să o preţuiască.
***

53. Se cere deci un echilibru între Absolut şi Relativ.
În acest sens de abia când pe de o parte Mistica (recunoaşterea Infinitului şi astfel implicit a Misterului esenţial al Existenţei) se va studia la „grădiniţă”, iar pe de altă parte fiecare om va căuta să-şi mărească necontenit cunoaşterea utilitară cu privire la diferitele fenomene ale realităţii (religioase, psihologice, filosofice, politice, economice, tehnico-ştiinţifice, artistice, etc.), de abia atunci se va ajunge a se conştientiza de către fiecare individ că recunoaşterea Infinitului nu este o negare a Finitului, că experimentarea Părţilor nu este o negare a Întregului, că asumarea Relativului nu înseamnă neapărat o neconştientizare a Absolutului.

54. La fel de evident cum conştientizăm Infinitul (Întregul, Absolutul) ca şi stare de esenţă a realităţii, la fel de evident ne apare şi Finitul (Părţile, Relativul) cu existenţa-i mereu aducătoare de surprize şi daruri nemărginite.

55. Percepţia trans-sistemică caută deci să depăşească contrariile prin înţelegerea interdependenţei lor, pentru a se regăsi astfel în Armonia nepreţuită a Întregului.

56. În ea îşi găseşte rădăcinile şi percepţia trans-religioasă a lumii şi astfel să nu ne fie cu mirare dacă Trans-Religia nu este doar o religie, ci şi o trans-religie (un fenomen care nu doar că depăşeşte şi integrează cât mai multe din manifestările religioase şi ezoterice locale, din trecut, prezent sau din viitor, ci şi cât mai multe din manifestările şi cunoştinţele filozofice, psihologice, economice, politice, artistice şi tehnico-ştiinţifice experimentate de Umanitate de-a lungul timpului şi în întinderea spaţiului.

57. Trans-Religia şi Mişcarea Trans-Religioasă invită deci fiecare om să se deschidă cu sinceritate maximă şi în mod necondiţionat către aspectele cele mai profunde ale sineităţii sale şi ale existenţei Întregului şi astfel să se alăture cu bucurie efortului pe care Frăţia Creatorilor îl face dintotdeauna pentru armonizarea superioară a fiecărui individ şi a societăţilor de pretutindeni.

Spiritul unei epoci


1. Spiritul unei epoci este adesea evident doar pentru generaţiile care urmează acelei epoci, dar cu siguranţă dintotdeauna el se regăseşte cu intensitate şi în piepturile aprinse ale Creatorilor acelei epoci, deoarece ei sunt cei care participă cel mai mult la naşterea lui devenind astfel primii conştienţi de el.

2. Aceşti Creatori nu sunt mai speciali decât ceilalţi semeni ai lor - ei sunt doar poate puţin mai atenţi decât ei, surprinzând astfel mai devreme direcţia în care se îndreaptă valul social din care fac parte, direcţie pe care apoi doar o cizelează şi o aduc mai pregnant şi în conştiinţa celorlalţi semeni ai lor.

3. Direcţia acestui val social este rezultatul interacţiunii unei infinităţi de factori de naturi diferite, care cu toţii la un moment dat generează un anumit ansamblu de efecte spaţio-temporale locale (anumite forme specifice de exprimare).

4. Aceste Forme sunt viaţa acelui val, sunt spiritul acelei epoci.

5. Susţinute de o forţă imensă invizibilă (de Forţa Întregului) aceste forme se manifestă cu putere în toate laturile vieţii: în economie, politică, religie, filosofie, psihologie, artă, ştiinţă, etc.

6. Acest spirit al unei epoci nu poate fi oprit de nici o forţă individuală sau locală deoarece el este expresia voinţei colective (mai mult sau mai puţin conştientizate) a întregii umanităţi din acel timp.

7. Acum, la începutul Erei Cosmice, pentru un ochi ager spiritul epocii este mai mult decât evident – este ceea ce cu siguranţă am putea numi „Spiritul Trans”, spiritul care încearcă să depăşească limitele de până atunci, de orice natură ar fi ele (ştiinţifice, artistice, politice, religioase, etc.), este spiritul „Dincolo de…”, este Spiritul Revoluţionar.
***

8. Acest spirit al epocii noastre este avântat năvalnic spre:

8.1 - depăşirea graniţelor naţionale întru realizarea unei comunităţi globale, a unui sat planetar, în care Fraternitatea Universală şi calitatea de Cetăţean al Terrei sunt realităţi ale zilei (acesta este spiritul transnaţional);

8.2 - depăşirea graniţelor culturale tradiţionale prin deschiderea necondiţionată spre cunoaşterea altor culturi şi prin recunoaşterea unor valori culturale comune tuturor societăţilor, statuate în declaraţii publice recunoscute de majoritatea statelor lumii (culturilor locale) cum este Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (acesta este spiritul transcultural);

8.3 - depăşirea graniţelor stricte ale diferitelor discipline ştiinţifice pentru înţelegerea mai profundă a obiectului de studiu al fiecăreia dintre ele prin avântul studiilor inter-disciplinare, pluri-disciplinare şi trans-disciplinare;

8.4 - depăşirea unei viziuni strict ptolemeice a personalităţii umane (în care tot universul se învârte în jurul unui „ego” foarte bine definit) şi apropierea de o viziune psihologică transpersonală a individului în care egoul uman se diseminează (ascunde jucăuş) în Infinitul Întregului;

8.5 - depăşirea închistării unilaterale a libertăţii de conştiinţă, gândire şi credinţă (închisă până acum de culturi, religii şi mentalităţi tradiţionale locale) şi atingerea unei libertăţi de conştiinţă, gândire şi exprimare concretizată în spiritul trans-religios;

8.6 - depăşirea viziunilor sistematice absolutiste (a construcţiilor filozofice sistematic-închise ale realităţii) şi regăsirea unei viziuni postmoderne a lumii concretizată în spiritul trans-sistemic care este pătruns în simţirea lui într-atât de Conştiinţa Relativului şi a Infinităţii Existenţei, încât poate să perceapă direct în inima lui cea mai intimă caracterul de sens relativ al tuturor acţiunilor umane, asumate astfel întru manifestare în virtutea unui joc beatific, perpetuu pornit din eternitate între Fiinţă şi ea însăşi, între Fiinţă şi Fiinţe, între Fiinţă şi Întregul ei Fiinţial.

Civilizaţia Cosmico - Informaţională, Individual - Globală


1. Acest Spirit „Dincolo de…” („Spiritul Trans”), trecând de pragul adolescenţei, a născut şi a crescut în unire de suflet cu Societatea Umană patru „Ere (epoci/ timpuri/ vremuri/ perioade, etc.) Noi”, patru vlăstare infinite ale sale, pe care am putea să le numim metaforic:

Era Globalizării,
Era Individualizării,
Era Cosmică şi
Era Informaţională.

2. Naşterea şi vieţuirea în noi a „Erei Globalizării” ne arată că Spiritul TransNaţional, TransRasial şi TransCultural a cuprins deja hotarele minţilor noastre, deşi a avut şi încă mai are mult de luptat cu mentalităţi locale unilateral dezvoltate.

3. Aceste mentalităţi au fost din păcate formate în spiritul izolării, al urii, al suspiciunii, al ignoranţei şi al fricii, de către culturi şi tradiţii locale care încă nu s-au deschis suficient Iubirii necondiţionate, Cunoaşterii nelimitate şi măririi continue a Forţei lor de adaptare perpetuă la realitatea aflată dintotdeauna în continuă schimbare.

4. Era Globalizării îi va asigura însă în curând Spiritului Trans-Naţional/ TransRasial/ TransCultural... atingerea victoriei finale - concretizată în instaurarea Fraternităţii Universale pretutindeni pe Pământ.

5. Era Globalizării proclamă deci o eră în care în relaţiile inter-umane este importantă înainte de toate calitatea de Om şi de Individ (unic, distinct, cu o mentalitate şi o gândire proprie), pe care o are orice fiinţă umană - şi nu vreo altă calitate artificială cum ar fi apartenenţa la o naţiune, la o limbă, la o rasă, la o religie, la o cultură, etc.

6. Această Eră a Globalizării este rezultatul faptului că umanitatea pe ansamblul ei conştientizează acum din ce în ce mai mult că omul este OM înainte de a aparţine unei naţiuni, unei rase, unei religii, unei culturi, etc.

7. Cu alte cuvinte calitatea primară de OM (de fiinţă purtătoare a unei conştiinţe, a unei raţiuni individuale şi a unor capacităţi proprii de discriminare) este mult mai importantă decât alte calităţi secundare (naţiunea, rasa, religia, etc.)

8. Pe această calitate bazală se întemeiază posibilitatea comunicării trans-culturale şi trans-religioase.
***

9. „Omule aminteşte-ţi că înainte ca tu să îţi asumi, mai mult sau mai puţin conştient, o anumită identitate culturală sau religioasă tu ai fost OM – un om pur şi simplu la fel ca orice alt om înainte să facă şi el acest pas (de cele mai multe ori regretabil) al identificării absolutiste şi arbitrare (conjuncturale) cu o anumită cultură sau religie.

10. Omule aminteşte-ţi deci că ai fost OM şi că chiar şi în ciuda identificărilor tale unilaterale, fanatice şi absolutiste ai continuat în sinea ta să rămâi OM!

11. Adu-ţi deci aminte de Tine!
Adu-ţi aminte de calitatea ta primară de OM!
Depăşeşte-ţi condiţionările culturale şi religioase pe care ţi le-ai asumat până acum (de obicei doar în virtutea inerţiei şi obişnuinţei inconştiente) şi descoperă-ţi dincolo de calitatea de „membru al unei mulţimi” calitatea ta primară de Individ Unic cu gândire proprie, cu discernământ propriu, cu destin propriu!

12. Descoperă-te pe Tine şi asumă-ţi destinul creator ce îţi este rânduit de Întreg şi astfel îndreaptă-ţi degrabă paşii spre Iubire, Cunoaştere şi Forţă - spre crearea necondiţionată a Armoniei Întregului!...”
***

13. Depăşirea graniţelor naţionale şi celor create de culturile tradiţionale a dus deci la apariţia spre fiinţare a „Erei Globalizării”, a generat punerea bazelor efective pentru crearea de facto a unui mai vechi vis al omenirii – Fraternitatea Universală.

14. Această Fraternitate Universală are la bază respectul diversităţii şi unicităţii fiecărui individ dar şi recunoaşterea şi apărarea în comun a unor drepturi fundamentale pe care fiecare fiinţă umană (indiferent de rasă, vârstă, sex, naţionalitate, religie, etc.) le are: dreptul la viaţă, la fericire, la libertate de gândire şi de conştiinţă, la educaţie, etc.

15. Fiind ferm stabilit în recunoaşterea Drepturilor Fundamentale ale Omului şi în urmarea Idealurilor universal valabile (Iubirea, Cunoaşterea, Puterea, Binele, Adevărul, Frumosul, Libertatea, Dreptatea, Unitatea şi tendinţa spre Absolut – spre perfecţionare şi desăvârşire continuă) - Spiritul Fraternităţii Globale găseşte în diversitate şi în unicitate prilej de bucurie şi împărtăşire, de comunicare şi comuniune, de activitate creatoare şi de joacă armonioasă fraternă.

16. Astfel Omul Universal refuză să mai cadă în păcatele vechi ale absolutismului, unilateralităţii şi fanatismului, care ne ţinând cont de diferenţe caută să impună în mod forţat viziunea unora asupra lumii (cultura, religia, tradiţia, obiceiul lor) asupra tuturor celorlalţi.

17. Fraternitatea Universală e răsărită din afirmarea Spiritului TransNaţional, TransRasial şi TransCultural în fiecare Individ uman şi de aceea dacă vorbim de o Eră a Globalizării trebuie imediat să vorbim şi de o Eră a Individualizării.

18. Globalizarea nu e posibilă fără Individualizare, fără Maturizarea Psihică a membrilor diferitelor comunităţi locale prin Educaţie continuă de-a lungul vieţii, prin deschiderea necondiţionată spre Cunoaştere şi Cercetare individuală a diferitelor aspecte ale existenţei.

19. Aici a intervenit miracolul educaţiei moderne (scoasă de sub influenţa unilaterală a religiilor şi culturilor locale) care a contribuit în mod decisiv şi fără şansă de întoarcere la întărirea individualităţii oamenilor care au experimenta-o.
Fără acest proces de educaţie Era Globalizării nu ar fi fost posibilă.

20. Individualizarea este un proces complex care se sprijină deci pe trei piloni:
- educaţie continuă,
- cercetare continuă,
- creaţie continuă.

Aceşti trei piloni asumaţi de majoritatea oamenilor sunt şi adevăratele rădăcini ale Erei Cosmice constituind „porţile” acesteia, condiţiile care trebuie să fie îndeplinite de oricine doreşte să trăiască în armonie în această Eră a transformării civilizaţiei terestre într-o Civilizaţie Cosmică.

21. Aceste trei aspecte fundamentale au făcut şi fac dintotdeauna posibil procesul de Individualizare, procesul de conştientizare de către fiecare individ a unicităţii sale, a potenţialului său creativ, de asumare a responsabilităţii individuale pentru propriul său destin şi de creare conştientă a acestuia.

22. Prin procesul de Individualizare membrul unei comunităţi se Maturizează, trece prin intermediul unui proces de Dezvoltare Psihică, de la ceea ce am putea numi copilărie informaţională şi cognitivă în legătură cu diferitele aspecte ale realităţii la maturitatea informaţională şi cognitivă în legătură cu aceste aspecte.
***

23. Putem afirma cu certitudine că acest proces de Individualizare şi Maturizare Psihică la care asistăm în prezent, manifestat pe o scară mult mai largă decât în trecut, este unul din factorii declanşatori cei mai importanţi ai tuturor transformărilor planetare actuale.

24. Cauza majoră care a potenţat în zilele noastre procesul de Individualizare este generalizarea educaţiei moderne (seculare) obligatorii şi creşterea pe diferite căi (îndeosebi prin extinderea fără precedent a tuturor mijloacelor de comunicare în masă) a gradului de cultură şi instruire a diferitelor societăţi naţionale.

25. Procesul de Individualizare şi Maturizare Psihică a făcut prin urmare posibilă plasmarea în creaţie a „Erei Individualizării” şi a „Erei Globalizării”, dar acest proces de maturizare psihică politică, economică, religioasă şi mai ales ştiinţifică şi tehnică a făcut de asemenea posibilă apariţia începutului manifestării a două mari Ere de o importanţă covârşitoare în ceea ce priveşte evoluţia viitoare a civilizaţiei terestre:
- „Era Cosmică” – începutul perioadei de transformare a civilizaţiei terestre într-o civilizaţie cosmică;
- şi „Era Informaţională” – începutul unei civilizaţii umane pe care o putem numi civilizaţie informaţională, dar ale cărei dezvoltări depline le putem momentan doar intui.

26. Putem considera ca început al Erei Cosmice data de 12 aprilie 1961, dată la care primul om a ieşit în spaţiul cosmic.

27. Din acest moment destinul civilizaţiei terestre este unul clar: colonizarea şi explorarea spaţiului cosmic infinit, cu toate minunăţiile şi surprizele pe care un astfel de demers le va avea pentru evoluţia viitoare a umanităţii.

28. Era Informaţională este intim legată de apariţia şi răspândirea pe scară largă a mijloacelor informaţionale de comunicare (televiziune, radio, telefonie mobilă, internet, etc.) fapt care negreşit a stimulat şi stimulează cu putere în continuare procesul de globalizare, de individualizare şi de cosmicizare a fiinţei umane.
***

29. Iată deci: trăim vremurile unei revoluţii majore – suntem în plin „Spirit Trans” – vechiul e depăşit fulgerător în fiecare clipă şi lasă loc noului (viteza schimbărilor ce ne asaltează din toate părţile ne uluieşte pe fiecare dintre noi - pe mulţi lăsându-i chiar temporar în urmă).

30. Însă cu puţin efort şi cu puţină dorinţă de schimbare cu toţii ne putem bucura pe deplin de acest „Spirit Trans”, al valului existenţial în care ne manifestăm în prezent.


Porţile Noilor Ere


1. Pentru a putea ţine pasul cu Schimbarea Întregului şi a ne bucura în armonie de infinitele Daruri aduse de aceasta, e necesar ca fiecare dintre noi să căutăm „a trece” individual şi în mod cât mai conştient prin ceea ce metaforic am putea numi „Porţile celor 4 Noi Ere” - şi astfel să ne recunoaştem şi să ne afirmăm cu putere ca Oameni ai Noilor Ere.

2. Aceste Porţi (Deschideri/ Cărări/ Uşi/ Intrări, etc.) care ne aşteaptă cu bucurie să le trecem pragurile pline de daruri minunate, incredibile şi nemaipomenite sunt:
 
3. Porţile Erei Individualizării:
- Maturizarea Psihică;
- Responsabilitatea - asumarea Individuală a Responsabilităţii pentru bunul mers al societăţii din care facem parte şi pentru propria noastră dezvoltare armonioasă;
- Individualizarea;
 
4. Porţile Erei Globalizării:
- Fraternitatea - susţinerea activă a spiritului Fraternităţii Universale;
- Drepturile Omului şi Fiinţei - susţinerea individuală şi colectivă a respectării Drepturilor Fundamentale ale Oamenilor şi Fiinţelor de pretutindeni;
- Unitatea în Diversitate – promovarea întru Bine a unităţii în diversitate, recunoaşterea şi acceptarea cu bucurie a Unicităţii şi Diversităţii întru Ideal a Fiinţelor Umane de pretutindeni;
 
5. Porţile Erei Cosmice:
- Educaţie continuă pe tot parcursul vieţii;
- Cercetare continuă a diferitelor fenomene ale existenţei;
- Creaţia continuă de noi Forme necesare adaptării la acţiunea singurei constante a universului: schimbarea;
 
6. Porţile Erei Informaţionale:
- Comunicare şi comuniune - trans-culturală, trans-religioasă, sistemică şi trans-sistemică;
- Relativitatea - asumarea senină a caracterului relativ al cunoaşterii umane şi a limitării capacităţilor perceptive ale oricărei fiinţe;
- Deschiderea nelimitată spre Cunoaştere (întru Ideal, prin Întreg).
 


7. Aceste 4 Ere sunt 4 metafore care fac referire la una şi aceeaşi realitate, punând însă fiecare accentul pe diferite aspecte ale ei – vorbim evident de Realitatea specifică Timpului Actual pe care îl trăim cu toţii.

8. De aceea „trecerea” noastră, a tuturor prin „Porţile celor 4 Ere” nu poate decât să ne apropie de realizarea cât mai armonioasă şi mai grabnică a ceea ce am putea numi Civilizaţia Cosmico-Informaţională, Individual-Globală (ale cărei coordonate sunt trasate de fiecare dintre noi în timpul prezent).

9. Mersul spre această Civilizaţie este inevitabil: în aceste momente umanitatea a depăşit deja punctul de la care încă mai putea să se întoarcă la vechile civilizaţii izolaţioniste „pământeano – tradiţionale, masificat – locale”.

10. Cu cât vom conştientiza acest lucru mai devreme, cu atât va fi mai bine pentru fiecare dintre noi şi pentru Armonia Întregului (altfel, prin prisma unei inerţii nocive, a unei ignoranţe şi a unei rele-voinţe copilăreşti, nu vom crea decât distrugere inutilă, încercând să evităm (din ignoranţă) inevitabilul).Trans-Religia şi Mişcarea Trans-Religioasă


1. Pentru a ajuta fiecare fiinţă umană să treacă prin cele „12 Porţi ale Erelor” în decursul procesului inevitabil de trecere spre Civilizaţia Cosmico-Informaţională, Global-Individuală menţionată şi pentru întărirea şi armonizarea superioară a existenţei Societăţii Globale (pe baza principiului – „unitate în diversitate!” – bazat pe recunoaşterea şi crearea valorilor globale comune şi a respectării reciproce - pe baza cunoaşterii lor - a celor diferite) s-a constituit şi se manifestă uneori (pentru alte nume ataşate acestei Mişcări a se vedea cap. „InfiniNomus”) sub numele de “Trans-Religie” şi/ sau “Mişcare Trans-Religioasă” mişcarea/ legea/ calea/ ordinul, etc. a cărei prim Manifest este lucrarea de faţă.

2. Trans-Religia este o mişcare spirituală specifică timpului ei şi Spiritului Epocii în care se afirmă.

3. Ea apare pe fondul necesităţilor existenţiale ale lumii actuale şi oferă acesteia un cadru instituţional adecvat realizării unui dialog interuman sincer, în cadrul unor spaţii de întâlnire echidistante, în care accentul cade atât pe cunoaşterea mai amănunţită a particularităţilor diferitelor culturi locale cât şi pe ceea ce este comun acestora.

4. Trans-Religia facilitează cunoaşterea de către fiecare Individ a diferitelor manifestări religioase şi spirituale ale lumii şi a diferitelor aspecte particulare ale fenomenului religios privit în ansamblul său manifestându-se astfel ca o Religie Universală constituită pe baza Reperelor Valorice Fundamentale ale Omului Universal.

5. În această epocă a comunicării generalizate, a încercărilor şi eforturilor de depăşire a contradicţiile culturale dintre diferitele culturi locale, Mişcarea Trans-Religioasă vine cu îndemnul realizării de către fiecare Individ în parte a unui proces de studiu comparat practic a Valorilor şi Cunoaşterii cu care fiecare tradiţie spirituală şi culturală a contribuit la realizarea a ceea ce putem numi cultura şi spiritualitatea universală (globală).

6. Cultura Globală nu este nimic altceva decât Trans-Cultura – acea cultură care cuprinde în braţele sale toate culturile locale, promovând însă în plus faţă de fiecare dintre ele, Valori Comune Globale actuale pentru fiecare om de pe Terra indiferent de cultura sau culturile locale în care s-a născut şi şi-a format trăsăturile de personalitate.

7. A identifica şi a promova valorile comune nu înseamnă neapărat a nega diferenţele – ele trebuie recunoscute ca atare, dar numai pentru a putea astfel a fi depăşite prin miracolul Comunicării Trans-Personale.

8. Această comunicare este una de la Om la Om şi nu de la un produs condiţionat cultural până la fanatism spre un altul la fel de condiţionat.

9. Dar pentru a cunoaşte şi recunoaşte valorile comune şi diferenţele formale pe baza căreia se poate realiza Comunicarea, fiecare Om în calitatea lui primară de Om Planetar (şi nu de produs automat al unei societăţi locale oarecare), trebuie să caute să aibă acces la acea Cunoaştere care să-i permită să înţeleagă în profunzime diferitele manifestări ale diferitelor sisteme culturale locale ale Terrei (şi celelalte sisteme culturale în afară de cel în care a crescut).

10. Trans-Religia şi Mişcarea Trans-Religioasă îşi manifestă astfel prezenţa în Lume pentru a facilita oricărui Om accesul la manifestările infinite ale Cunoaşterii Universale.

11. Faţă de produsele culturale locale ea adoptă o Atitudine Trans-Culturală care constă în a trece dincolo (trans) de o cultură sau alta (dincolo de formele culturale locale) şi a identifica astfel Valorile Comune (esenţele diferitelor culturi) pentru ca pe baza lor să se poată construi Cultura Globală şi Societatea Globală.

12. Această Atitudine Trans-Culturală este baza Atitudinii Trans-Religioase şi amândouă împreună formează cele două puncte de reper fundamentale care trebuie avute mereu în vedere de toţi cei care sunt sau vor fi Forţe Vii în cadrul Mişcării al cărei Manifest vă pătrunde Mintea în aceste Clipe.

13. Mişcarea Meta-Perceptivă (Mişcarea Percepţiei Care Se Extinde Spre Infinit) promovează o cunoaştere deschisă, fără certitudini absolute!

14. În aceste condiţii ea nu are pretenţia deţinerii vreo unui adevăr unic şi absolut.
***

15. Pentru a se putea realiza miraculosul joc al fiinţării, al regăsirii unităţii în diversitate şi al regăsirii diversităţii în unitate şi ca un îndemn şi un exemplu care să-l facă pe om să lupte pentru om şi nu pentru credinţe oarbe, absolutiste şi exclusiviste - mai mult sau mai puţin fanatice, Mişcarea Meta-Perceptivă se manifestă deci ca un demers hotărât de prevenire şi înlăturare a erorilor de gândire şi acţiune care pot veni din privirea unilaterală a realităţii – din înţelegerea îngustă, fanatică, absolutistă a diferitelor mesaje religioase, filosofice, psihologice, politice, economice sau de altă natură specifice diferitelor areale culturale.

16. Această eroare fundamentală ce constă din a judeca totul dintr-un singur punct de vedere (în a considera unghiul nostru de vedere spaţio-temporal asupra lumii ca singurul unghi posibil din care aceasta se poate percepe), are ca rezultat evident negativ incapacitatea de a înţelege şi aprecia punctele de vedere ale celorlalţi fraţi ai noştri şi astfel nu poate fi decât generatoare de conflict.

17. Pentru a depăşi această eroare e necesar să căutăm să ne ridicăm privirea la nivelul Întregului, să ne înălţăm inima la nivelul la care să simtă în ea ca pe o realitate naturală a stării ei de a fi recunoaşterea Fraternităţii sale cu toate fiinţele umane şi cu toate Fiinţele din Univers.
***

18. Trans-Religia nu este altceva decât o Religie Umanistă Universală.

19. Fiind o Religie Universală ea cuprinde în sine, spre studiu şi analiză, spre meditaţie şi reflecţie, spre contemplare şi trăire atentă cât mai multe din manifestările religioase sau pseudo-religioase ale omului actual, ale celui din vechime şi ale celui din viitor şi în plus orice manifestare culturală şi ştiinţifică a lor.

20. Ea le recunoaşte pe toate acestea ca izvoare de înţelepciune pentru omul care ştie să se apropie de ele cu atenţie şi discernământ sporit şi să le descopere astfel Esenţele ascunse din spatele diferitelor Forme pe care ele le-au luat.

21. Ea se construieşte pe valorile comune tuturor religiilor umaniste (pe Valorile Etice, pe Idealuri, pe valorile de implicare socială, de raportare la Absolut şi la Întreg, etc.) şi se manifestă prin forme de manifestare comune tuturor religiilor (lăcaşuri de cult, ierarhie religioasă, ritualuri, cărţi sacre, etc.) de o manieră care caută să nu excludă pe nici una din celelalte religii libere şi umaniste locale sau globale care se îndreaptă şi ele spre armonizarea superioară a societăţii umane.

22. Trans-Religia nu este o religie locală – ea este o Religie Globală (o trans-religie) şi de aceea unul din scopurile ei este armonizarea religiilor umaniste locale pe baza valorilor comune pe care le împărtăşesc - pentru ca unite mai mult decât sunt în prezent acestea să trezească în omul de pretutindeni sentimentul autentic religios: acela de Unitate cu Absolutul şi cu toate Fiinţele.
***

23. Mişcarea Meta-Perceptivă are încredere în capacitatea de discernământ a Omului şi de aceea nu încearcă „să-i îndese pe gât” în mod forţat o viziune sau alta asupra lumii.

24. Ea îl îndeamnă în schimb pe fiecare om să-şi extindă Sfera de Cuprindere a Conştiinţei, prin analiza detaşată şi cât mai obiectivă a cât mai multor tipuri viziuni (religioase, ezoterice, filozofice, psihologice, economice, politice, ştiinţifice, artistice, etc.) ale Realităţii - pentru a conştientiza Infinitatea Întregului (şi relativismul oricărei viziuni particulare a lui) şi a putea astfel elimina din el, prin înţelegere senină, toate fanatismele, dogmatismele şi absolutismele care au produs până acum atâta suferinţă umanităţii.
***

25. Atitudinea Trans-religioasă este specifică omului care atinge Maturitatea Psihică Religioasă, omului care are încredere în capacităţile discriminatorii proprii şi nu mai acceptă să-şi însuşească răspunsuri prefabricate de alţii care să-l lămurească în legătură cu diferitele aspecte ale realităţii.

26. El nu mai acceptă să fie doar un simplu copist, un ingurgitator fără capacitate de analiză şi discriminare proprie a unor viziuni sau a altora asupra Existenţei.

27. Această manifestare este specifică doar copilăriei psihice religioase pe care el prin studiu şi analiză proprie a depăşit-o de mult.

28. Lui nu mai trebuie să i se spună ce să creadă şi ce nu: el nu mai este un copil!

29. Omul Trans-Religios este un Individ cu o individualitate puternic conturată şi nu un simplu membru al unei mulţimi omogene care acţionează şi gândeşte doar din „instinct de turmă” (exact la fel cum fac şi celelalte „oi”).

30. Omul Matur Psihic-Religios nu aşteaptă deci să fie mânat împreună cu vreo turmă sau alta în vreo direcţie sau alta de vreun „păstor binevoitor” - el este un om care îşi ia destinul creator în propriile mâini şi îl îndreaptă spre încarnarea în sine a Idealurilor Omului Universal şi spre atingerea practică imediată a cât mai multora din Aspiraţiile Milenare ale Umanităţii.

31. Omul Universal cunoaşte în amănunţime cât mai multe din manifestările religioase şi ezoterice experimentate de umanitate de-a lungul timpurilor şi trăieşte (nu doar discută) acele Valori Etice şi Idealuri profund umane pe care acestea i le propun.

32. În acelaşi timp însă el respinge cu hotărâre toate acele manifestări religioase şi ezoterice care se pretind a sluji intereselor unor presupuse fiinţe neumane („spirite”, „zei”, „semizei”, „fiare”, extratereştrii, etc.) şi urmăresc să sacrifice în numele lor şi pentru „ei” armonia şi bunăstarea umanităţii.

Radu Lucian Alexandru