Cele 4 Puncte Cardinale ale Omului TransReligios


"Este vremea pentru o Nouă Ordine Religioasă - una a claritaţii şi coerenţei, a sincerităţii şi libertăţii.
 

Una in care religia slujeşte interesele umanităţii şi o ghidează spre viitor - pentru a împlini în FAPTE (nu în vorbe) cât mai multe din dorinţele milenare ale ei.

Una care exclude credinţa dogmatică din viaţa socială a unei comunităţi şi care astfel pune la loc de cinste ştiinţa, raţiunea, cercetarea, educaţia, umanismul, libertatea, democraţia."


Este vremea pentru o nouă religie - religia oamenilor maturi psihic!

***

"1. Trans-Religia este o Religie Liberă.

2. O religie liberă este una care se pune în slujba Omului Liber şi nu una care încearcă să pună omul în slujba unor pretinse interese „neumane” („zeieşti”, „animalice”, „extraterestre”, „divine”, etc.).

3. Religia Liberă este religia căreia Omul Liber îi este stăpân absolut (având drept de judecată critică, discriminativ-constructivă în privinţa oricăror aspecte ale ei) nu aceea căruia el îi este sclav (care îi dictează ce şi cum să gândească şi să se manifeste fără ca el să aibă nici cel mai mic cuvânt de spus în aceste privinţe).

4. Omul Liber trebuie să-şi aleagă şi să-şi creeze religia şi nu trebuie să se lase „ales” şi „creat” de nici o religie, oricât de „divină” s-ar pretinde (sau ar părea) ea că este.

5. El trebuie să-şi aleagă religia ca şi cum şi-ar alege slujitorii şi nu ca şi cum şi-ar alege stăpânii.

6. El trebuie să şi-o creeze în mod liber după chipul şi asemănarea sa, astfel încât să-i satisfacă dorinţele şi trebuinţele proprii şi nu a nu ştiu cărei alte fiinţe, fie ea şi „divină”.

7. Religia Liberă este un instrument de eliberare şi de mărire a libertăţii de conştiinţă, gândire şi acţiune a celui care şi-o asumă şi nu de îngrădire a acestor libertăţi.

8. Scopul Religiei Libere este să-l facă pe Omul Liber şi mai liber şi nu să-l încătuşeze în una sau alta din viziunile cultural-locale, limitate şi unilaterale existente despre diferite aspecte ale realităţii şi existenţei."

 ***

"Trans-Religia, considerată din punct de vedere religios, este o religie:
 
10.1- umană/ umanistă (cu scopuri umane, de dezvoltare şi perfecţionare a individului şi societăţii omeneşti – eventual putându-se extinde prin adaptare şi la perfecţionarea unor posibile fiinţe şi societăţi extraterestre cu care am putea intra în viitor în contact);
 
10.2- reflexo-meditativă în principal, urmărind maturizarea şi individualizarea psihică a membrilor ei;
 
10.3- perpetuu creatoare (vie) - deschisă spre infinit, prezent-trăitoare şi viitor-constructivă, care încurajează cu putere gândirea critică constructivă şi prin urmare gândirea creativă, invenţia şi inovaţia;

10.4- deschisă, nedogmatică – declarându-se cu sinceritate ca fiind mereu perfectibilă (sub orice aspect al ei) şi adânc progresistă;

10.5- infinit - expansivă cognitiv - informaţional – promovând şi susţinând dezvoltarea continuă a cunoaşterii umane sub toate formele ei;

10.6- ştiinţifică – adoptând pentru sine şi promovând cu putere aplicarea principiilor ştiinţei moderne şi a metodologiei acesteia de cercetare în toate domeniile vieţii umane;

10.7- universal şi uman fraternală – considerând cu respect fratern toate fiinţele (umane şi neumane deopotrivă) aflate întru fiinţare;

10.8- democratică – respectând şi promovând principiile democraţiei, ale statului de drept şi a drepturilor fundamentale ale omului, în cadrul său şi în societăţile în care se manifestă;

10.9- şi liberă – membrii ei având libertate deplină de conştiinţă, de exprimare, de gândire, de cunoaştere şi de manifestare creativă originală.
  ***

"1. Pentru orientarea sa în viaţă, pentru ghidarea gândurilor, emoţiilor şi faptelor sale Omul TransReligios are întotdeauna în vedere, pentru prezenţă sublimă în conştiinţa sa, următoarele 4 Puncte Cardinale de orientare:


(E) - Acţiunile Sacralizante:


(SE) Practicile Spirituale ale Omului Universal: consfătuirea frăţească, ritualurile libere, meta-rugăciunea, cântecul, meta-meditaţia, tehno-magia (păşirea concretă, faptică spre cosmicizare, trăire paradisiacă şi nemurire beatifică), interpretarea simbolic-realistă a viitorului (profetizarea atemporală), studiul detaşat şi matur al psitruvisului („sufletului”), înţelegerea cauzalităţii integratoare, studiul zetrianic, cercetarea transreligioasă şi creaţia frateriană.


(NE) Practicile social religioase ale oamenilor maturi (promovarea Noii Ordini Religioase)
- Testul de Acreditare a activităţii sociale a „zeilor”, „oamenilor zei” şi a „reprezentanţilor lor oficiali”;
- manifestarea independentă, liberă şi demnă faţă de „profeţi” şi „zei”
- respingerea credinţei dogmatice (denunţarea mitului credinţei)
- promovarea socială a religiologiei (a Ştiinţei Religiei), 
- promovarea activităţii APCR („Agenţiilor de protecţie a consumatorului religios”), 
- promovarea şi asumarea alegerii transreligioase, ş.a.m.d.;


(V) - Portalurile Forţei TransReligioase: 
 - Întregul
- Identitatea integratoare
- Cartea Sacră a TransReligiei (BDU), Baza de Date Frateriană (BDF), Ghidul BDF, 
- Cercetătorii TransReligioşi şi Cercetătorii Înaintaţi
- Simbolurile Forţă ale Umanităţii (Omul Atemporal, Familia Eternă, Evenimentele Majore, Faptele de Viaţă), 
- Simbolurile TR, Obiectele şi Fiinţările de Orientare Majoră (naturale şi cosmice), 
- Îndrumarul Ritual Lisanian, 
- Ghidul Călătoriei prin Conştiinţă, 
- Semnele Omului TransReligios, 
- Calendarele Lisaniene, Sărbătorile, 
- Alfabetele şi Limbile TransReligioase, 
- Cuvintele şi Frazele cu Putere (Incantele), ş.a.m.d.
***


2. Aceste Puncte Cardinale de orientare/ ghidare, sunt numite metaforic şi „Nestematele TransReligiei”, „Stâlpii/Pilonii Sanctuarului”, „Luminile Noii Vieţi”...


3. Aspectele enumerate mai sus sunt tratate în detaliu în cadrul celor opt cărţi care formează colecţia intitulată „Noua Viaţă” (pentru a le identifica pe fiecare în parte vă rugăm să folosiţi cuprinsul existent la începutul fiecăreia din aceste cărţi).


4. Cele 8 Cărţi sunt:
(5) Practicile Spirituale ale Omului Universal;
(7) Zetrianul – Calea Percepţiei Infinite;


5. Valorile TransReligiei, Spaţiile Sacre şi câteva din Portalurile Forţei Trans-Religioase sunt prezentate detaliat în cartea „Manifestul Mişcării TransReligioase”.


6. Majoritatea Acţiunilor Sacralizante şi a Portalurilor Forţei sunt detaliate în cartea „Practicile Spirituale ale Omului Universal”.


7. Cartea „Etica Armoniei” detaliază diferite aspecte etice promovate de Mişcarea TransReligioasă şi fundamentele pe care ele se bazează.


8. În cartea „Mitul credinţei” se devoalează mecanismele perfide ale credinţei şi se arată necesitatea înlăturării „virusului credinţei dogmatice” din trupul şi mintea umanităţii.


9. Cartea „Noua Ordine Religioasă” detaliază abordarea trans-religioasă a diferite realităţi specifice ştiinţei religiei: Întregul, identitatea „ultimă”, „sufletul” (psitruvisul), nemurirea, existenţa „zeilor”, raportarea faţă de ei, etc.


10. Educaţia Zetrianică (ciclului educativ-formativ-creator promovat şi susţinut de Mişcarea Frateriană) este detaliată în cartea „Zetrianul – Calea Percepţiei Infinite”.


11. Cărţile „Iluminarea Fiinţei” şi „Semne şi Revelaţii” exprimă de o manieră lirică, respectiv narativă, metaforică şi simbolică multe din Aspectele Fundamentale ale Mişcării Trans-Religioase (expuse de o manieră direct - explicativă în celelalte Cărţi)."

Radu Lucian Alexandru