C.E.R.-urile Infinetiene


1. Comunităţile de Cercetători Trans-Religioşi poartă printre alte denumiri (Alianţe, Astaluri, Lisanuri, Gehoteruri, Infineteruri, Etinuri, etc.) şi denumirea de CER-uri:
- „C” vine de la „comunitate”, „cercetare”, „comunicare”, „comuniune”, „creaţie”;
- „E” stă pentru „educaţie”, „elevare”, „empatizare”, „extaz”, „evoluţie” iar
- „R” pentru „reflecţie”, „retragere”, „regăsire”, „reculegere”, „realizare”.

2. Astfel „CER-ul” capătă o viaţă trans-religioasă specifică pentru a putea participa cu toate potenţialităţile sale infinite la realizarea năzuinţei continue de perfecţionare şi dezvoltare nelimitată a Omului Noilor Ere!

3. CER-urile Infinetiene se devoalează astfel în toate locurile binecuvântate de pe pământ sau din spaţiu unde această năzuinţă se împlineşte, venind în existenţă!
***

4. CER-urile Lisaniene se pot organiza şi funcţiona în cadrul celor mai diverse sisteme de organizare economică.

5. Comunităţile Frateriene se pot deci organiza:

5.1- fie pe bază de proprietate comună asupra tuturor mijloacelor fixe şi mobile şi obiectelor de inventar pe care le deţine acea comunitate (cu excepţia bunurilor de folosinţă strict individuală - anumite veşminte, obiecte de uz personal, etc.) - acestea sunt CER-uri Comunitare/ Ideatic Familiale;

5.2- fie pe baza proprietăţii individuale asupra spaţiilor de locuit individuale, a mijloacelor de trai şi altor bunuri mobile şi imobile, având în folosinţă comună doar Sanctuarul din centrul comunităţii şi Anexele Comune CER-ului respectiv – acestea sunt CER-uri Individualizate (sunt practic nişte Localităţi TransReligioase);

6. De asemenea ele se pot organiza spre a fi fie strict masculine, fie strict feminine, fie integrale (mixte).
***

7. În realizarea CER-urilor Trans-Religioase Ideatic Familiale Integrale întemeietorii lor (membrii lor fondatori) vor putea parcurge următorul demers:

7.1- se unesc forţele financiare şi intelectuale a cel puţin 3 familii, respectiv 5 indivizi (o medie recomandată ar fi de 10 familii, respectiv 20 de indivizi nefamilişti sau o combinaţie între aceste cifre (un maxim recomandat fiind de 300 de indivizi per comunitate) şi se pun astfel laolaltă cu titlu de DAR (donaţie) între 30 şi 90 la sută din averea pe care o deţine fiecare – astfel încât să le mai rămână cel puţin o locuinţă în proprietate individuală (în care să se poată retrage în eventualitatea că din diferite motive nu mai vor să locuiască în CER-ul la a cărui întemeiere participă) şi câteva fonduri băneşti care să le asigure supravieţuirea cel puţin pe o perioadă de 1 an după momentul retragerii din CER.

7.1.1 Cei care nu au cel puţin o locuinţă vor putea participa la întemeiere cu muncă fizică şi intelectuală efectuată tot cu titlu de dar şi cu fondurile financiare de care dispun şi pe care doresc să le aducă contribuţie.

7.2- respectiv o Reţea Nxaniană strânge prin donaţii de la membrii săi fondurile necesare pentru întemeierea unui CER Familial Ideatic şi apoi iniţiază prin anumiţi membrii desemnaţi de ea procedurile specifice de întemeiere astfel:

7.3- dacă intenţionează ca în jurul CER-ului pe care îl întemeiază să stimuleze ulterior dezvoltarea unui Oraş al Cunoaşterii atunci cumpără undeva în afara localităţilor existente (dar în apropiere de drumuri de acces, de un râu şi de cel puţin un obiectiv major de atracţie turistică (lac, munte, mare, etc.) cel puţin 100-200 de hectare de teren pe care apoi trasează după un plan dinainte stabilit drumurile, cartierele, parcelele de teren rezervate Sanctuarului central al Oraşului, Centrului Universitar din jurul lui, diferitelor CER-uri ce vor fi organizate în cadrul oraşului, spaţiile destinate producţiei agricole, respectiv industriale, parcelele destinate locuinţelor individuale (caselor - de cel puţin 1000 mp fiecare) respectiv blocurilor de locuinţe, etc. - cu alte cuvinte organizarea spaţial geometrică a viitorului Oraş al Cunoaşterii;

7.4- dacă au în vedere doar organizarea unui CER Familial Ideatic simplu cu anexele necesare, atunci vor cumpăra teren în cadrul unor localităţi existente sau în afara acestora în funcţie de preferinţele membrilor fondatori ai CER-ului respectiv.

7.5- se purcede apoi la construcţia de locuinţe pentru fiecare din membrii fondatori şi pentru viitorii membrii, potrivit unor planuri stabilite de comun acord care urmăresc însă în linii mari principiile de organizare a CER-urilor Familial Ideatice Integrale stabilite în prezentul Manifest;

7.6- se construiesc şi se organizează spaţii de producţie agricolă, respectiv industrială şi spaţii comerciale respectiv turistice care să creeze resursele financiare şi materiale necesare bunei organizări şi funcţionări a CER-ului respectiv;

8. Un CER Familial Ideatic Integral (mixt) are 6 Aripi Existenţiale (de locuit):

8.1- aripa destinată bărbaţilor care cel puţin pentru o anumită perioadă de timp preferă celibatul şi vor să respecte din proprie voinţă un jurământ de castitate;

8.2- aripa destinată femeilor şi fetelor care, la fel cel puţin temporar, respectă un jurământ de castitate;

8.3- aripa familiştilor – în care locuiesc femei şi bărbaţi uniţi în cadrul unor căsătorii;

8.4- aripa copiilor situată în apropierea aripii familiştilor, unde copiii comunităţii sunt crescuţi şi educaţi sub supravegherea părinţilor şi a unor membrii ai comunităţii special desemnaţi în acest sens.

Momentul la care copii se mută în această aripă (din locuinţele familiilor lor) este lăsat la libera lor alegere, putând fi manifestat oricând între vârsta de 7 – 18 ani, recomandabil la 7 ani.

8.5- aripa nefamiliştilor - care cuprinde bărbaţi şi femei trecuţi de vârsta de 18 ani care nu au depus nici un jurământ de castitate şi nu sunt angajaţi în relaţii sentimentale stabile (sunt necăsătoriţi);

8.6- şi aripa vizitatorilor – ai celor care locuiesc pe perioade scurte (sub o lună) în cadrul CER-ului respectiv, care cuprinde spaţii de relaxare, spaţii cu orientare turistică, etc. 
 
9. Fiecare membru major al comunităţii indiferent în ce aripă locuieşte trebuie să aibă asigurată propria locuinţă individuală (propria cameră) şi pe cât posibil un spaţiu sanitar (baie) aferent (ă).

10. Masa se ia în cadrul unor spaţii special amenajate în acest sens (cantine) specifice fiecărei Aripi sau comune unora dintre ele.

11. În cadrul fiecărei Aripi sunt organizate spaţii specifice destinate socializării membrilor Aripii respective.

12. În cadrul CER-urilor Integrale (mixte) instinctul sexual se poate canaliza sub forma unui demers absolut normal, urmărind sau nu procrearea, sau sub forma abstinenţei şi continenţei (acestea două din urmă sunt recomandate a fi practicate doar pe perioade limitate de timp).

13. În centrul CER-ului este construit un Sanctuar Lisanian cu fiecare din cele Şase Spaţii Fundamentale care îl definesc.

14. La activităţile specifice care se vor desfăşura în cadrul lui participă împreună toţii membrii CER-ului respectiv fără deosebire de Aripa Existenţial CER-ească sub care îşi oblăduiesc fiecare din ei momentan viaţa întru Idealuri şi Fapte.
***
15. În jurul celor 6 Aripi Existenţiale (de locuit) sunt organizate 4 Anexe: una destinată producţiei, una activităţilor comerciale, una activităţilor agricole şi una turismului, anexe care sunt menite să producă fondurile şi resursele necesare bunei funcţionări a CER-ului respectiv.

16. CER-urile Comunitare sunt organizate ca nişte Familii Ideatice Naturale în care se adună cei cu idei şi concepţii despre viaţă asemănătoare – în cadrul lor statutul fiecărui membru este acela de frate şi soră care se respectă şi se tratează reciproc ca atare (în virtutea acestei rudenii ideatice).

17. Fiecare din ei participă la realizarea scopurilor şi obiectivelor specifice Mişcării Trans-Religioase prin metode de acţiune şi organizare pe care le stabilesc de comun acord în spiritul Idealurilor şi Valorilor Trans-Religioase care îi animă.

18. Membrii fondatori ai unui CER Familial Ideatic se organizează juridic sub forma unei Formaţiuni Nxaniene independente (sau a unei filiale a unei Reţele Nxaniene deja existente) în cadrul căreia pot fi primiţi apoi noi membrii în urma îndeplinirii unor condiţii stabilite de conducerea acelui CER (de exemplu prin trecerea unor perioade de probă cuprinse între minim 3 luni şi maxim 3 ani şi a unor teste specifice).

19. În funcţie de capacităţile locative disponibile existente, la primirea de noi membrii vor exista următoarele priorităţi:

19.1- a acelor lisanieni care au contribuit, respectiv contribuie financiar şi material (prin donarea unor terenuri, a unor clădiri, a unor materiale de construcţii, etc.) mai mult la construirea, respectiv menţinerea şi dezvoltarea acelui CER;

19.2- a acelor nxanieni care au contribuit (contribuie) mai repede la constituirea fondurilor care au permis crearea acelui CER, respectiv permit menţinerea şi dezvoltarea lui.

20. Astfel suma depusă are o pondere de 80 la sută, iar momentul depunerii o importanţă de 20 la sută (între acestea două se face o medie aritmetică).
***
21. Cu acordul membrilor existenţi pot fi primiţi ca noi membrii şi indivizi care nu pot contribui material şi financiar (pentru că nu deţin astfel de fonduri) la menţinerea şi dezvoltarea CER-ului, dar au aptitudini şi calificări care le permit să se implice activ în desfăşurarea unor proiecte de cercetare şi creaţie iniţiate de CER-ul respectiv.

22. Toate contribuţiile financiare şi materiale sunt date cu titlu de dar (donaţie): la retragerea benevolă sau la excluderea din CER-urile Comunitare aceste fonduri nu se dau înapoi celor care le-au donat!

23. Odată primiţi ca şi membrii ai acestor CER-uri Familial Ideatice, indiferent de cuantumul donaţiei făcute (sau de lipsa acesteia) toţi membrii sunt egali în drepturi şi vor contribui cu toţii la toate activităţile comunitare specifice care le sunt repartizate de către comunitate întru împlinire faţă de Ideal, Întreg şi Fiinţă.

24. Toate terenurile, clădirile, mijloacele fixe, mijloacele de transport, de comunicaţie, de informare, toate mijloacele de producţie care aparţin unui CER Ideatic Familial (Comunitar) sunt în proprietatea comună a tuturor membrilor acelui CER, fiind administrate de comun acord prin reprezentanţi aleşi prin vot de către membrii acelui CER, din rândurile Cercetătorilor Înaintaţi existenţi printre ei.

25. Profiturile obţinute din activităţile productive, comerciale, etc. ale unui CER sunt folosite pentru asigurarea bunei lui funcţionări, pentru dezvoltarea lui şi pentru atingerea Ţelurilor Mişcării Trans-Religioase.

26. În cadrul unui CER Comunitar pot fi ţinute în proprietate individuală doar mijloace de uz strict personal.

27. Membrii existenţi ai unui CER Comunitar îi primesc pe noii membrii prin vot secret: aceştia trebuie să obţină astfel votul a cel puţin 70 la sută dintre membrii deja existenţi.

28. Aceeaşi procedură şi acelaşi procent e necesar şi pentru excluderea („alungarea”) cuiva dintr-un CER.

29. Restul deciziilor se iau prin votul majorităţii simple a membrilor acelui CER (acelei asociaţii frateriene).

30. Din punct de vedere al promovării în ierarhia nxaniană un CER este privit ca orice altă comunitate infinetiană.

31. În structurile de conducere ale CER-ului vor putea activa prin urmare doar Cercetătorii (/oarele) Înaintaţi (/te) (oricum datorită timpului destinat în cadrul unui CER pentru parcurgerea de către membrii lui a Zetrianului aici vor fi cu siguranţă mult mai mulţi Cercetători Înaintaţi decât în alte Comunităţi Infinetiene).
***
32. În ceea ce priveşte regimul de hrană în cadrul CER-urilor acesta este recomandat să fie vegetarian.

33. Se recomandă de asemenea să se evite fumatul şi consumul de droguri precum şi consumul excesiv de alcool.Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru