Cartea Trans-Religiei: Baza de Date Universală


1. Trans-Religia ca Religie Globală şi mai mult ca şi Cultură şi Cunoaştere Globală nu poate avea ca şi „cărţi sfinte” (recomandate spre a fi citite şi studiate) doar anumite opere, doar ale anumitor Creatori.

2. Ea e deschisă spre Cunoaşterea de orice fel, încarnată pe oricare din cele Şapte Raze şi de aceea “Cartea Sfântă a Trans-Religiei” nu doar că cuprinde toate cărţile „sfinte” ale tuturor religiilor şi mişcărilor ezoterice, dar ea cuprinde toate Operele tuturor Creatorilor de pe cele Şapte Raze cu sub-razele lor.

3. “Cartea Trans-Religiei” cuprinde toată Cunoaşterea Umană de până în prezent şi se va îmbogăţii necontenit cu toată Cunoaşterea Umană din viitor.
***

4. Pentru realizarea unei părţi importante din această „Carte”, Mişcarea Trans-Religioasă susţine cu putere activitatea de dezvoltare, actualizare şi întreţinere a Bazei de Date Frateriene care cuprinde în întregime (în format electronic – PDF, HTML, text, Jpeg, Gif, avi, mpg, mp3, ogg, etc.) principalele opere din domeniile: filozofie, psihologie, economie, politică, religie şi ezoterism, ştiinţă şi tehnică şi artă.

5. Accesul la această bază de date este gratuit şi se face în cadrul unor spaţii special amenajate în acest sens în cadrul Sanctuarelor Trans-Religioase şi prin intermediul Internetului (sau a altor Reţele de date ce se vor dezvolta în viitor).

6. Baza de Date este disponibilă şi pe un suport electronic independent (CD, DVD, HDD, SSD, sau altele de acest gen).

7. Tot în scopul facilitării accesului cât mai multor fiinţe la Cunoaşterea şi Cultura Universală în cadrul Sanctuarelor Trans-Religiei sunt organizate şi întreţinute biblioteci, mediateci, videoteci şi muzee cât mai cuprinzătoare.
***

8. În cartea/ volumul „Zetrianul – Calea Percepţiei Infinite” dăm o listă orientativă privitoare la diferitele aspecte (teoretice şi practice), implicate de studiul celor 7 Raze, care vor fi luate în considerare pentru activităţile educative care se vor desfăşura în cadrul Mişcării ViaCrinis prin Sanctuarele Infinetiene şi care vor fi cuprinse astfel în Baza de Date Frateriană şi în Ghidul ei.

9. Această listă va fi mereu actualizată şi adaptată astfel încât să fie mereu cât mai aproape de cele mai importante aspecte, descoperiri şi evoluţii ce caracterizează acţiunea celor 7 Raze în diferite areale ale Timpului şi Spaţiului.

10. Baza de Date Frateriană (BDF sau FDB)/ Nxaniană (BDNX/ NXDB)/ Infinetiană/ Integriană/ Zune/ Knoteum... numită şi Memoria Razelor, Memoria Akasha, TransMemoriam, Florile Creaţiei, etc. cuprinde:

10.1- Biblioteca (Frateriană/ ...) – care conţine în formă informatizată şi pe diverse alte suporturi Textele (Cărţile) cele mai importante (de bază) şi mai reprezentative pentru fiecare din aspectele majore de manifestare a celor 7 Raze (o listă orientativă asupra cărţilor cuprinse aici, cum am mai precizat, se găseşte în vol. „Zetrianul”, sub titlul „Aspecte Majore ale Razelor”);

10.2- Baza de Date Video (Frateriană/ ...) – cuprinde o bază de date video sub forma unor documentare, cursuri, filme artistice, ş.a. care au ca subiect cele mai importante aspecte ale fiecăreia din cele Şapte Raze;

10.3- Baza de Date Audio (Frateriană/ ...) – cuprinde înregistrări muzicale, documentare, cursuri, conferinţe, dezbateri audio, etc. (pe diferite suporturi şi în diferite formate) care expun auditiv diferite aspecte ale celor 7 Raze;

10.4- Baza de date Foto (Frateriană/ ...) - cuprinde reproduceri fotografice a celor mai importante opere de artă (arhitectură, inginerie, pictură, sculptură, etc.) şi a diferitelor altor aspecte mai semnificative ale manifestării Razelor.

10.5- Muzeele (Frateriene/ ...) – cuprind expoziţii (de pictură, de sculptură, de vestigii arheologice etc.) a unor aspecte semnificative ale Razelor şi se manifestă în cadrul Sanctuarelor Lisaniene şi a altor spaţii special amenajate în acest scop de Mişcarea MetaPerceptivă.

10.6- Universul (Fraterian/ ...) Virtual (U.F.V.) – cuprinde reproducerea fidelă în spaţiul virtual a Sanctuarelor Onefiene, a altor spaţii TransReligioase şi a diferitelor tipuri de activităţi care se desfăşoară în aceste spaţii.
În cadrul dat al U.F.V. se pot organiza întâlniri virtuale între Oamenii Universali şi/sau alţi vizitatori ai acestui spaţiu precum şi consultări ale B.D.F. şi a Ghidului ei.

10.7. Universurile (Frateriene/ ...) Virtuale Paralele (U.F.V.P.) - cuprind lumi nxaniene exclusiv virtuale (fără corespondent în lumea materială – sanctuare şi alte spaţii lisaniene exclusiv virtuale, lumi s.f. şi fantastice infinetiene, lumi paralele celor existente material – asemănătoare cu cele existente dar caracterizate de mai mici sau mai mari diferenţieri faţă de acestea în anumite aspecte ale lor, etc.) având rol educaţional şi de prezentare a Valorilor Omului Universal sub forme cât mai diverse.

UFVP-urile sunt de două feluri: posibile (care s-ar putea manifesta în anumite condiţii şi în lumea materială) şi fantastice (care este puţin probabil că vor exista vreodată în lumea materială).

11. Ghidul Bazei de Date Frateriene (/ Nxaniene/ Infinetiene / Trans-Religioase ... - GBDF/ GBDN/ GBDI/ GBDTR...) numit şi: Baza de Date Educativ-Orientativă, Călăuza Razelor, Ghidul Lisanian, etc. are rol de ghidare, orientare şi îndrumare a Cercetătorului în cadrul BDF şi al BDU şi cuprinde:

11.1- texte (broşuri, cărţi, reviste, etc.) şi cursuri scrise şi/sau înregistrate audio/video şi

11.2- documentare audio/ video/ foto de lungime medie care fac o introducere cât de cât detaliată a aspectelor biografice, civilizaţionale, conceptuale, creaţionale, etc. mai importante de pe fiecare din cele 7 Raze.

11.2.1 Fiecare dintre ele au încorporate o prezentare clară, coerentă şi bine structurată; cât mai multe citate şi/ sau expuneri vizuale şi auditive cât mai elocvente pentru subiectul expus şi o bibliografie aferentă, precum şi recomandări şi trimiteri spre extinderea ulterioară a studiului aspectelor abordate.

11.2.2. Documentarele scrise/ audio/ video/ foto vor avea deci ca subiect diferitele civilizaţii şi culturi (şi localităţi cu importanţă mai mare – politică, artistică, religioasă, ştiinţifică, etc. - din cadrul lor) care au fost, sunt sau vor fi; diferitele religii, filozofii, psihologii, sisteme politice şi economice, manifestări artistice şi ştiinţifice, etc. specifice timpului prezent şi altor timpuri trecute, prezentate din trei puncte de vedere importante: biografic-civilizaţional, conceptual-ideatic şi creativ-constructiv; ş.a.

11.3- hărţi cât mai detaliate ale cosmosului, pământului, diferitelor naţiuni şi ţări şi a formaţiunilor naturale geografice terestre şi extraterestre cunoscute.

11.4- Stimulatoare pentru Asimilarea Cunoaşterii Universale manifestate sub forma unor jocuri educative, a unor concursuri de cultură universală pe diferite raze (sau doar pe anumite aspecte ale lor), etc.

11.5 - ş.a.
***

12. Materialele cuprinse în GBDF formează suportul pentru cursurile, seminariile şi atelierele desfăşurate în cadrul Ritului Perfecţiunii Infinite (Zetrianului) şi a Facultăţilor de Studii Trans-Religioase (care formează Cercetătorii Înaintaţi).
***

13. Baza de Date Frateriană (/ ...) şi Ghidul Bazei de Date Frateriene (/ ...) sunt create şi susţinute prin efortul intelectual, financiar şi material al tuturor celor interesaţi în acest sens (fie că fac sau nu parte din Mişcarea TransReligioasă), dar în special al Cercetătorilor Înaintaţi şi a Comunităţilor de Cercetători Trans-Religioşi.

14. Odată terminată realizarea BDF şi a Ghidului ei aceştia vor contribui în mod activ la dezvoltarea şi menţinerea şi a altor baze de date din cadrul BDU.

15. Fiecare Sanctuar Trans-Religios va căuta să deţină pe suport informaţional (şi în măsura posibilului material), în întregime, Baza de Date Frateriană şi Ghidul ei şi le va oferii spre consultare, în spaţii special amenajate în acest scop (sau prin transferul de date prin reţele locale sau globale), tuturor celor interesaţi, în mod gratuit.

16. BDF şi Ghidul ei trebuie să fie redactate în cel puţin 5 limbi de circulaţie internaţională şi în cât mai multe din limbile vorbite local de diferitele comunităţi regionale (responsabilitatea traducerii în aceste limbi revine în principal acestor comunităţi) – datele redactate iniţial în limbi care astăzi nu se mai folosesc vor fi redate în cadrul BDF şi în aceste limbi.

17. Parcurgerea BDF este un prim pas spre cunoaşterea şi familiarizarea cu cele mai importante aspecte ale Cunoaşterii Universale, care apoi se poate extinde la infinit prin intermediul consultării Bazei de Date Universale (BDU/ UDB) şi a folosirii forţelor de cercetare şi creaţie proprii.

18. Baza de Date Universală – BDU (Cartea Trans-Religiei) cuprinde:

18.1- Biblioteca Universală care conţine în formă informatizată şi pe diverse alte suporturi (existente în cadrul tuturor bibliotecilor lumii) cât mai multe din Textele (Cărţile) scrise vreodată pe oricare din cele 7 Raze (numărul lor este de ordinul milioanelor şi al zecilor de milioane);

18.2- Baza de date Video Universală – cuprinde cât mai multe din documentarele, filmele artistice, emisiunile de dezbateri, etc. produse vreodată pe oricare din cele Şapte Raze;

18.3- Baza de date Audio Universală – cuprinde cât mai multe din înregistrările muzicale, documentarele, conferinţele, dezbaterile audio, etc. produse vreodată care expun auditiv diferite aspecte ale celor 7 Raze;

18.4- Baza de date Foto Universală – cuprinde reproduceri fotografice a majorităţii operelor de artă (arhitectură, inginerie, pictură, sculptură, etc.) şi a oricăror altor aspecte ale Manifestării;

18.5- Muzeul Universal – cuprinde toate muzeele existente în lume cu tot ceea ce cuprind ele;

18.6- Universul Virtual (U.V.) - este o copie virtuală cât mai fidelă a Universului existent (sub aspecte ale sale cum sunt: aspectele naturale (munţi, câmpi, râuri, oceane, deşerturi, faună, floră etc.), organizarea comunităţilor umane (arhitectură, inginerie, dotări tehnice, modă, limbi vorbite, etc.) în anumite momente din timp şi în anumite locuri din spaţiu creată cu scopul accesului cât mai rapid la orice informaţie specifică oricărui aspect al celor 7 Raze.
Acest U.V. se reactualizează continuu pentru a fi cât mai în acord cu realitatea timpului prezent.

18.7- Universurile Virtuale Paralele (U.V.P.) - cuprind lumi virtuale create artificial de inteligenţa creativă (lumi s.f., fantastice, lumi paralele celor existente material, etc.) care funcţionează doar virtual (fiecare după reguli şi în moduri specifice stabilite de creatorii şi vizitatorii lor), având rolul de destindere şi inspiraţie pentru cei care le vizitează.
UVP-urile sunt de două feluri: posibile (care s-ar putea manifesta în anumite condiţii şi în lumea materială) şi fantastice (care este puţin probabil că au existat sau vor exista vreodată în lumea materială).
***

19. Suportul Bazei de Date Universale este Reţeaua Informaţională Universală, iar susţinătorii şi menţinătorii ei sunt toţi cei care se manifestă în cadrul acestei Reţele.

20. Baza de Date Universală cuprinde BDF şi toate celelalte Baze de Date dezvoltate de umanitate şi existente la un moment dat.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru