Mişcarea Trans-Politică şi Omul Trans-Politic


1. În interiorul Mişcării Trans-Religioase, în cadrul manifestărilor armonioase ale Razei Politicii, îşi găseşte plenar sensul existenţei şi acea realitate pe care o putem numi simbolic Spirit Trans-politic.

2. Acesta îşi găseşte negreşit spaţiu de desfăşurare în cadrul Sanctuarelor Trans-Religioase, putând astfel să genereze şi să susţină în societatea umană un nou tip de mişcare politică: Mişcarea Trans-Politică/ SocioPolitică/ MetaPolitică.

3. Aceasta îşi propune spre realizare trei ţeluri majore:
 
3.1- Educarea politică şi civică a membrilor ei şi a membrilor întregii societăţi, indiferent cărui partid sau mişcări politice aparţin aceştia.

Se vor avea în acest sens în vedere desfăşurarea de conferinţe, seminarii, campanii mediatice prin care orice membru al societăţii să ajungă să cunoască cât mai bine:
- prevederile Declaraţiei Drepturilor Fundamentale ale Omului;
- prevederile Constituţiei ţării în care trăieşte precum şi ale altor ţări;
- modul de organizare şi funcţionare a instituţiilor statului (preşedinţie, parlament, guvern, curte constituţională, a diferitelor ministere din cadrul guvernului, etc.);
- legile de organizare şi funcţionare a partidelor politice şi a procesului politic (modul de organizare a alegerilor, de luare a hotărârilor de către diferitele organe ale statului, etc.);
- situaţia politică internă: câte partide sunt, care le sunt platformele program, care le este modul de organizare, care le este istoria lor politică, etc.;
- situaţia politică internaţională – analize, previziuni, trend-uri, etc.;
- noţiuni fundamentale de teorie politică;
- modalităţi de organizare politică experimentate de umanitate până în prezent cu avantajele şi dezavantajele fiecăruia, precum şi modalităţi de organizare politică propuse de diferiţi gânditori politici neexperimentate încă în practică;
- etc.(1)
 
3.2- Educarea spiritului comunitar al tuturor membrilor societăţii în spiritul Idealurilor, al Porţilor Erelor, al Surselor Fericirii şi al Eticii Armoniei – pentru ca astfel format el să manifeste de la sine, în mod natural şi spontan Armonia Socială atât de necesară manifestării în lume a Fraternităţii Universale.

3.2.1 Pornind de la conştientizarea faptului că în societatea umană nu există diferenţe care să ne despartă (ele dimpotrivă sunt cele care ne incită la comunicare, la interacţiune, la cunoaştere reciprocă, la trăirea frumuseţii diversităţii şi unicităţii fiecărei fiinţe) Omul Transpolitic ştie că ceea ce de fapt ne desparte sunt asemănările dintre noi: orgoliile şi vanităţile, mânia şi violenţa, tristeţea şi disperarea, frica şi panica, lenea şi lăcomia, desfrâul şi lipsa de sinceritate; prejudecăţile, gândirea dogmatică, absolutistă, credinţele fanatice, etc.

3.2.2 Aceste trăsături negative, aceste raţionamente greşite sunt prezente încă în foarte mulţi oameni aparţinând diferitelor culturi, religii, comunităţi etnice şi politice, etc.
Aceste asemănări negative sunt cele care de fapt ne despart şi împotriva lor Mişcarea SocioPolitică îşi propune să lupte cu îndârjire şi tenacitate până ce ele vor fi alungate de la cârma destinelor Societăţii umane.

3.3- Găsirea de soluţii concrete la probleme concrete.
Mişcarea MetaPolitică vibrează la nivelul concretului şi nu al polemicului.

De aceea ea se regăseşte, prin intermediul membrilor ei, (aparţinând întregului spectru politic dintr-o societate) într-un continuu proces de educaţie, cercetare şi creaţie având următorul demers:
- se identifică mai întâi în mod punctual problemele cu care se confruntă societatea umană la un moment dat pe diferitele ei paliere (local, naţional, planetar, cosmic);
- se caută şi se găsesc soluţii concrete (pe cât posibil multiple) la aceste probleme care sunt publicate periodic în „Jurnalul Omului Transpolitic”, pentru a putea fi cunoscute de către toţi cei interesaţi;
- cele mai bune din aceste soluţii sunt aduse la cunoştinţa opiniei publice (prin intermediul mijloacelor de informare în masă) şi a factorilor de decizie imediată (politică, administrativă, guvernamentală, etc.) care le pot pune în aplicare;
- se sprijină în mod activ implementarea acestor soluţii în practică în cazul în care opinia publică (societatea) şi / sau organele de conducere ale societăţii hotărăsc să aplice aceste soluţii problemelor existente.

4. Mişcarea Transpolitică are deci în inima ei Spiritul Transpolitic.

5. Acesta se bazează pe oameni, nu pe partide, pe indivizi, nu pe mase, pe soluţii concrete la probleme concrete, nu pe soluţii superficiale la probleme insuficient definite şi astfel el incită necontenit la conlucrarea armonioasă a tuturor forţelor unei societăţi pentru armonizarea superioară a acesteia.

6. Omul TransPolitic/ MetaPolitic/ SocioPolitic:

6.1- este un individ cu discernământ propriu, nu un simplu membru al unei mulţimi;

6.2- nu urmăreşte neapărat să conducă în mod explicit pe scena politică, cât urmăreşte ca oricare ar fi cei care conduc explicit o societate, să-i ajute pe aceştia să găsească şi să implementeze cele mai bune soluţii la problemele cu care aceasta se confruntă;

6.3- nu se plânge neputincios de situaţia nearmonioasă a comunităţii dintr-un moment dat şi nu dă vina cu exasperare pentru aceasta pe cei care o conduc, deoarece el ştie că aceştia se află la putere deoarece comunitatea în marea ei majoritate (în mod implicit sau explicit) le permite aceasta – el ştie că situaţia societăţii este aşa cum este pentru că el în primul rând nu ia măsurile care se impun pentru a o remedia – de aceea el nu aşteaptă ca vecinii, sau rudele, sau partidul, sau vreo ierarhie religioasă oarecare, sau X, sau Y conducător al vreo unei grupări politice, sau religioase, sau ezoterice să-i rezolve într-un mod mai mult sau mai puţin miraculos problemele sale şi ale comunităţii din care face parte – ci se implică în mod direct şi imediat în rezolvarea diferitelor probleme ale acesteia.

Comunitatea în ansamblul ei, prin fiecare individ membru, (nu doar prin conducătorii ei) trebuie să fie mereu atentă la propria situaţie (de armonie sau dizarmonie pe diferitele ei nivele) şi astfel să ia atitudine fermă şi promptă în cazul în care se sesizează şi cea mai mică dizarmonie.

6.4- este un om de acţiune, un Actor al Vieţii şi nu un Spectator al Ei – el acţionează prin sine şi nu aşteaptă soluţii de la alţii chiar dacă îi sprijină activ pe cei care găsesc soluţii viabile la problemele umane - capul său este pe umerii săi şi nu în capitala politică, economică, religioasă, etc. a comunităţii;

6.5- de vede dizarmonie în sine sau în societate îşi pune imediat mâinile şi picioarele în mişcare ca să o alunge neîntârziat pe aceasta din el şi din jurul său şi nu lasă pleoapele să cadă peste ochii săi, sau gâtul să-i îndrepte în altă parte dacă încă nu a alungat din psihic suferinţa, agitaţia şi neliniştea ce îi semnalează prezenţa dizarmoniei în Sistem;

6.6- nu este un om de stânga, sau de dreapta, sau de centru – el este un om centrat şi integral (centrul său este în sine şi nu în afara sa), un om vertical şi integru pentru care binele aproapelui şi libertatea acestuia pot coexista fără conflicte;

6.7- nu uzează în viaţa politică de atacul la persoană şi de discursul demagogic şi populist, ci are un discurs raţional bazat pe aprecieri punctuale şi obiective a unor probleme clar delimitate;

6.8- nu are duşmani în exteriorul său ci doar Fraţi pe care e dispus să-i ajute întotdeauna cu discernământ, în mod necondiţionat, în măsura Forţei şi Cunoaşterii de care dispune.

6.9- este un Idealist, un Individ prin care se manifestă: Iubirea Fraternă, Deschiderea nelimitată spre Cunoaştere, Creşterea necontenită a propriei Forţe de armonizare; acţiunea necondiţionată îndreptată înspre Bine şi Armonie Socială, înspre Adevăr şi Sinceritate, înspre Frumos şi Bucuria creaţiei continue; Libertatea de conştiinţă, de gândire, de exprimare; spiritul de Dreptate şi de Unitate cu toate Fiinţele;

6.10- este un susţinător înfocat al aplicării în societăţile umane de pretutindeni a Drepturilor Fundamentale ale Omului;

6.11- este un om trans-religios şi trans-cultural, un om care se regăseşte cu bucurie în jocul diversităţii şi creaţiei continue.
***

7. Aşadar Omul Transpolitic chiar dacă face parte dintr-un partid sau altul acţionează în cadrul lor ca un individ cu discernământ şi analizează critic şi obiectiv fiecare decizie a conducerii partidului său sau a altor partide.

8. Pentru el nu există „votul la grămadă”, pentru el nu există „aşa s-a hotărât de sus” – nimeni nu hotărăşte în locul Omului Trans-politic (pentru el există doar votul individual bine chibzuit pentru fiecare problemă în legătură cu care se exprimă).

9. El consideră că mai presus de interesele partidului sau ale grupului din care face parte stau interesele întregii societăţi, de aceea el nu acţionează în spirit de sectă politică – ci cu maximă deschidere spre toţi ceilalţi oameni transpolitici din toate celelalte mişcări politice.

10. Idealurile Omului Trans-Religios sunt valabile şi pentru Omul Trans-Politic iar cele 12 Porţi ale Erelor sunt puncte vitale de orientare şi pentru el.

11. De fapt Omul Transpolitic şi cel Transreligios sunt unul şi acelaşi:
- ambii au în primul rând calitatea de Om, înainte de a fi membrii în vreo mulţime de indivizi oarecare;
- ambii au calitatea de Indivizi înainte de a fi membrii vreunui partid sau vreo unei mişcări religioase;
- ambii au calitatea de Creatori – de oameni care găsesc soluţii concrete la probleme concrete – înainte de a o avea pe aceea de executanţi ai soluţiilor găsite de alţii.
***

12. Omul Transpolitic adoptă deci o politică a concretului (o Transpolitică) prin care găseşte şi implementează soluţii concrete la probleme concrete şi nu o politică a polemicului (susţinerea demagogică teoretică a unor soluţii superficiale la nişte probleme neidentificate foarte clar).

13. Prin el Mişcarea Transpolitică se avântă necontenit în armonizarea superioară a societăţilor umane de pretutindeni.
***

14. Distinct de Mişcarea TransPolitică (dar în strânsă relaţie cu ea), în cadrul Mişcării TransReligioase este înfiinţat şi funcţionează (pentru fiecare societate în care aceasta se manifestă, precum şi la nivel global, respectiv cosmic) Partidul TransPolitic/ SocioPolitic (PTP /PSP).

15. Obiectivele acestui Partid sunt punerea în practică (prin intermediul unor legi specifice legiferate de parlament sau de alte structuri legiferative libere şi democratice specifice unei comunităţi) a Valorilor Mişcării TransReligioase.

16. Astfel PTP urmăreşte adoptarea:
16.1- legilor specifice care promovează şi incurajează preţuirea şi practicarea în societate a Idealurilor, Surselor, Eticii Armoniei, Porţilor, Razelor, Ţelurilor şi Faptelor, precum şi a altor Valori promovate de Mişcarea TransReligioasă.

16.2- legilor specifice menite să facă posibilă funcţionarea la parametri optimi a Mişcării TransReligioase (construirea şi întreţinerea funcţionării optime a Sanctuarelor, CER-urilor, Paradisurilor, Oraşelor Cunoaşterii, ş.a.m.d.);

16.3- legilor specifice care să aloce mijloacele umane, materiale şi financiare necesare pentru realizarea şi întreţinerea funcţionării Bazei de Date Universale şi a Ghidului ei (care cuprinde operele şi realizările cele mai importante de pe fiecare din cele 7 Raze), la care să aibă acces informatic gratuit şi nelimitat absolut orice om;

16.4- legilor specifice care promovează, încurajează şi implementează acele structuri mondiale (economice, politice, administrative, informaţionale, lingvistice, culturale sau de altă natură) îndreptate în direcţia realizării de facto a Fraternităţii Umane Universale (a manifestării darurilor infinite ale Erei Globalizării);

16.5- legilor specifice care să permită şi să încurajeze cercetarea ştiinţifică şi tehnologică necesară pentru identificarea soluţiilor concrete pentru mărirea vieţii umane în prima fază la 300 de ani (şi astfel parcurgerea de paşi concreţi pe drumul Nemuririi Beatifice), respectiv pentru resuscitarea ei după o perioadă de „adormire temporară” (de păstrare cât mai fidelă a corpului prin criogenare sau prin alte metode);

16.6- legilor specifice care să permită manifestarea Valorilor Mişcării TransEconomice (asigurarea de către comunitate a tuturor nevoilor şi dorinţelor omului (de locuinţă, confort termic, hrană, comunicare, transport, etc.) la un nivel mediu optim pentru toţi membrii ei în schimbul unui efort de muncă din ce în ce mai redus (ca prim obiectiv acest termen trebuie să ajungă la 12 ani de muncă – de la 30 - 40 de ani cât este în prezent);

16.7- legii de reglementare a activităţii sociale a „zeilor”, a „oamenilor-zei” şi a „reprezentanţilor oficiali” ai acestora, precum şi a Agenţiilor de Protecţie a Consumatorului Religios;

16.8- legilor care să interzică orice formă de sclavie psihică în societate (directă sau mascată sub diferite forme religioase, politice, sau economice), care să promoveze demnitatea şi libertatea umană precum şi Individualizarea şi Maturizarea Psihică pentru fiecare individ al societăţii;

16.9- legilor care să permită extinderea Facultăţilor de Studii TransReligioase, ca etapă educativă intermediară obligatorie şi gratuită pentru toţi cetăţenii, plasată între Liceu şi urmarea unei Facultăţi Specializate strict pe un anumit domeniu;

16.10- legilor care să stimuleze eforturile de cucerire şi extindere a umanităţii în spaţiul cosmic – de întemeiere a Civilizaţiei Cosmice;

16.11- oricăror altor legi care sunt utile şi necesare pentru promovarea progresului şi dezvoltării omului şi umanităţii.

17. Din PTP pot face parte toţi cei care aderă la Valorile pe care el le promovează, dar pot candida pentru ocuparea structurilor sale de conducere şi pentru obţinerea posibilităţii candidării din partea Partidului pentru Parlament (sau pentru alte structuri administrative) doar aceia /acelea care au dobândit calitatea de Cercetători TransReligioşi Înaintaţi (fie prin absolvirea Facultăţilor de Studii TransReligioase, fie prin parcurgerea integrală a ciclului educativ-formativ-creator specific Zetrianului).

18. Intrarea în aceste structuri educative este liberă pentru oricine (în cazul Zetrianului) şi condiţionată de trecerea unui test de departajare în cazul existenţei unor locuri limitate pentru Facultăţile de Studii TransReligioase.(1) Toate aceste informaţii vor putea fi accesate de oricine, în cadrul unor spaţii speciale din cadrul Sanctuarelor Trans-Religioase, făcând obiectul unei Baze de Date specifice întreţinută şi actualizată continuu de Mişcarea Trans-Religioasă.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru