Principii generale de funcţionare ale Reţelelor Trans-Religioase


1. Formaţiunile Trans-Religioase, care se recunosc ca atare, pot să se organizeze în moduri similare cu exemplul de organizare ierarhică şi juridică dat mai înainte sau pot găsi noi modalităţi de organizare administrativă în interiorul lor.

2. O Formaţiune/ Reţea Trans-Religioasă este o reţea de Indivizi Maturi, de Oameni Liberi care aleg să colaboreze şi să muncească împreună pentru atingerea unor scopuri comune specific trans-religioase.

3. La fel fiecare formaţiune din cadrul Reţelei Nxaniene chiar dacă este independentă şi autonomă în acţiunile sale caută ca pe cât îi stă în putinţă să colaboreze cât mai strâns cu celelalte formaţiuni ale Reţelei Lisaniene pentru atingerea acelor obiective stabilite de comun acord.

4. Un individ trans-religios este pe cât posibil autonom şi independent în toate activităţile pe care le iniţiază dar colaborează cu ceilalţi Cercetători din propria Reţea Infinomiană şi din celelalte reţele Infinomiene pentru a se perfecţiona continuu şi a ajuta la perfecţionarea şi armonizarea superioară a societăţilor în care se manifestă.
***
 
5. Toate reţelele şi formaţiunile holo-gnostice îndeplinesc un număr de caracteristici comune numite şi principii de acţiune trans-religioasă.

6. Aceste principii sunt:
 
6.1- Principiul ţelurilor comune - scopurile generale urmărite de toate Reţelele Religiei Cosmice (numite generic şi Ţelurile (obiectivele/ ţintele/ scopurile, etc.) Trans-Religiei) sunt:

6.1.1- Idealizarea - promovarea manifestării în Individ şi în Societate a fiecăreia din cele 10 Idealuri ale Omului Universal;

6.1.2- Dezvoltarea Socio-Individuală - stimularea indivizilor pentru a trece prin fiecare din cele 12 Porţi ale Erelor;

6.1.3- Armonizarea Etică - promovarea manifestării în Individ şi în Societate a Eticii Armonie cu cele 4 Surse Majore ale ei;

6.1.4- Dezvoltarea Cunoaşterii - susţinerea activă (prin programe specifice educativ - formativ – creatoare) a păstrării şi dezvoltării cunoaşterii umane pe fiecare din cele 7 Raze ale Cunoaşterii Universale şi promovarea ei în rândul cât mai multor indivizi;

6.1.5- Datificarea - realizarea şi menţinerea BDF şi a Ghidului BDF precum şi a BDU;

6.1.6- Sanctificarea - construirea şi menţinerea funcţionării unor Sanctuare Trans-Religioase (cu cele 6 Spaţii Fundamentale ale lor şi cu activităţile educativ-formative specifice) în societăţile de pretutindeni;

6.1.7- CER-ificarea - susţinerea activităţii Comunităţilor de Cercetători Trans-Religioşi (CER-urilor) şi a Paradisurilor Lisaniene;

6.1.8- Existenţa armonioasă şi Nemurirea Beatifică - luarea unor măsuri ferme (economice, politice, tehnice...) de prevenire şi/sau de diminuare, respectiv de depăşire (prin adaptare/ armonizare şi transformare) a efectelor pe care schimbările (mai lente sau mai bruşte, mai mari sau mai mici, pozitive sau distructive/ catastrofice) naturale (terestre sau cosmice), umane şi/sau culturale (posibile şi/sau manifeste) le-ar avea (sau îl au) asupra existenţei şi evoluţiei armonioase a individului şi a speciei umane – măsuri îndreptate spre crearea tuturor condiţiilor necesare realizării practice a tendinţei spre nemurire beatifică respectiv înviere/ refacere pe care o au majoritatea fiinţelor umane;

6.1.9- Implementarea Civilizaţiei Noilor Ere - susţinerea procesului de transformare a Civilizaţiei Terestre într-o Civilizaţie Cosmico - Informaţională, Global - Individuală.
 
6.2- Principiul respectării şi promovării Valorilor Fundamentale ale Trans-Religiei: cele 10 Idealuri ale Omului Universal; cele 7 Raze ale Cunoaşterii Universale; cele 12 Porţi ale Noilor Ere; Cele 4 Surse Majore ale Fericirii; Etica Armoniei; Cele 9 Ţeluri ale Mişcării Trans-Religioase; Cele 10 Fapte ale Omului Liber, şamd.).
 
6.3- Principiul fraternităţii – aceste Reţele Frateriene se ajută material, financiar şi informaţional ori de câte ori este necesar (Reţelele mai puternice le vor susţine spre dezvoltare, în măsura posibilităţilor pe care le au, pe cele mai slab dezvoltate);
 
6.4- Principiul organizării democratice specific democraţiei calificative, respectiv ierarhice care constă în faptul că Reţelele Infinetiene şi fiecare din subdiviziunile lor specifice sunt conduse de un consiliu de minim 3 (trei), respectiv maxim 12 (recomandabil 10) membrii cu drepturi egale, calificaţi în mod special pentru această activitate (prin parcurgerea unor activităţi educativ-formative specifice F.S.T. respectiv D.P.I/Zetrianului sau similare acestora) şi aleşi în mod democratic (prin vot secret, în mod periodic, pe perioade de timp strict delimitate şi pe maxim două mandate consecutive) de toţi membrii formaţiunii respective cu drept de vot (cu vârsta de minim 18 ani) şi în faptul că avansarea în structura ierarhică organizatorică integriană se face treptat, trecând prin toate gradele administrative inferioare fără a exista posibilitatea de a sări peste ele (membrii unei structuri ierarhice superioare sunt aleşi în mod democratic din rândurile tuturor membrilor calificaţi ai nivelului ierarhic imediat inferior, de către membrii acelui nivel ierarhic imediat inferior).
 
6.4.2 Prin urmare pot candida şi pot fi aleşi în cadrul structurilor de conducere a Reţelelor Frateriene doar acei membrii ai lor (doar acei Cercetători Trans-Religioşi) care au dobândit prin efort personal (necesar parcurgerii activităţilor educativ - formativ - creatoare specifice Facultăţilor de Studii Trans-Religioase (FST) sau RPI /Zetrianului) calitatea de Cercetător Trans-Religios Înaintat.

6.4.3 Orice membru al oricărei formaţiuni trans-religioase poate participa (fără restricţii) la activităţile specifice D.P.I./ Zetrianului pentru a putea dobândi în urma parcurgerii lor în întregime calitatea de Cercetător Trans-Religios Înaintat.

6.4.4 Pentru activităţile formative specifice F.S.T pot apare unele restricţii cauzate în principal de numărul limitat de locuri pe care ele l-ar putea avea la un moment dat şi de condiţiile (cunoştinţele şi calităţile) intelectuale şi idealistice care ar fi nevoie să fie împlinite (de către cei care doresc să participe în acel moment la cursurile lor) în vederea departajării pentru admiterea pe acele locuri limitate.
 
6.5- Principiul întâlnirii periodice – cel puţin odată pe an toţi reprezentanţii diferitelor Reţele Infinetiene şi toţi membrii lor care doresc aceasta se întâlnesc pentru câteva zile (minim 3) într-o locaţie stabilită de comun acord pentru a se bucura împreună de Spiritul Trans-Religios care îi leagă şi pentru a stabili obiective comune de atins pentru perioada următoare;
 
6.6- Principiul comunalităţii Bazei de Date Frateriene - toate Reţelele Frateriene participă la crearea şi menţinerea BDF şi a Ghidului ei – deşi în ceea ce priveşte formele lor de prezentare şi accesare fiecare Reţea poate avea manifestări proprii individualizate;
 
6.7- Principiul concurenţei - fraterne – Reţelele Infinomiene se vor întrece în manifestările lor culturale, artistice, ştiinţifice, sportive, etc. pentru a se stimula astfel reciproc spre dezvoltare.

7. Unirea organizatoric-administrativă a tuturor Reţelelor NXaniene într-o singură Reţea ierarhic organizată nu e recomandabilă deoarece monopolul nu stimulează concurenţa şi predispune astfel la stagnare sau chiar involuţie (e totuşi recomandat ca ele să colaboreze pentru atingerea ţelurilor comune prin înfiinţarea unei Federaţii Globale TransReligioase, care să coordoneze interacţiunea şi conlucrarea armonioasă dintre diferitele Reţele Infinomiene Independente existente la un moment dat).

8. E de dorit deci ca fiecare Reţea să fie cât mai puternică.

9. Se recomandă să existe cel puţin 7 (şapte) astfel de Reţele HoloGnostice fraternal - concurente puternice şi câteva zeci de reţele mai slab dezvoltate.

10. Nu e recomandabil ca reţelele mai slab dezvoltate să fie absorbite sau înlăturate (sub o formă sau alta din manifestare) de cele mai puternice, ci ele trebuie ajutate frăţeşte să se dezvolte pe baza valorilor comune ale tuturor Reţelelor Trans-Religioase (Idealurile, Sursele, Razele, Porţile, Etica Armoniei, Ţelurile, Faptele, etc.) şi a tuturor principiilor de acţiune trans-religioasă enumerate mai sus.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru