Organizarea ierarhică a unei Reţele Frateriene


0.1 Mişcarea Frateriană este organizată administrativ ca o reţea de reţele fiind formată din mai multe formaţiuni (Reţele) cu specific trans-religios (de natură asociativă nonprofit şi/sau comercială) care sunt fiecare în parte independente şi autonome juridic, financiar, organizatoric, administrativ, etc. 
 
0.2 În cadrul fiecărei astfel de formaţiuni/reţele există o ierarhie administrativă aleasă pe baza principiilor democraţiei ierarhic calificative. 
 
0.2.1 Atributul de democraţie „calificativă” arată că pot candida spre a fi aleşi doar acei indivizi calificaţi prin parcurgerea unor activităţi educativ-formative specifice îndreptate în direcţia formării în ei a deprinderilor necesare pentru realizarea optimă a activităţii de administrare şi coordonare în care se vor implica dacă vor fi aleşi (în cazul Trans-Religiei calificarea necesară este cea de Cercetător Transreligios Înaintat, dobândită prin absolvirea FST sau RPI/Zetrianului).
 
0.2.2 Atributul de democraţie „ierarhică” arată faptul că membrii unei structuri ierarhice superioare nu pot ajunge acolo decât dacă parcurg treptat, în mod democratic, toată scara ierarhică inferioară lor (odată ajunşi la un nivel superior îşi pierd capacitatea de implicare activă directă (în calitate de membru al lor) în activităţile nivelurilor inferioare ierarhic, având însă posibilitatea de participare neîngrădită pasivă (ca observator) la aceste activităţi).
***

0.3 Pentru a da un exemplu de organizare administrativă posibilă a unei Reţele Frateriene vom folosi numele simbolic de Reţeaua Frateriană „Primus” (RFP) şi astfel în linii mari structura ierarhică de organizare a RFP ar putea să arate în principiu astfel:

0.4 RFP are stabilite la nivel general şi de filiale următoarele organe de conducere:

0.4.1- Adunările Locale ale membrilor diferitelor filiale, Adunările Zonale ale RFP, Adunările Naţionale ale RFP şi Adunarea Generală a RFP;

0.4.2- Consiliul Director General al RFP, Consiliile Directoare Naţionale, Zonale şi Locale ale filialelor naţionale, zonale şi locale ale RFP;

0.4.3- Preşedintele şi Cenzorul RFP, Preşedinţii şi Cenzorii filialelor naţionale, zonale şi locale ale RFP.

0.5 Aceste organisme îşi desfăşoară activitatea după următoarele coordonate:

   1. Adunările Locale ale membrilor diferitelor filiale:
 
  1.1- sunt alcătuite din totalitatea membrilor unei filiale locale a RFP;
1.2- se întrunesc în şedinţe ordinare odată pe an şi extraordinare ori de câte ori se consideră necesar, la solicitarea Consiliilor Directoare Locale;
1.3- aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al filialei locale a RFP din care fac parte şi proiectele locale de activitate care le sunt prezentate spre aprobare de Consiliul Director Local;
1.4- aleg şi revocă Cenzorul filialei locale a RFP pe care o conduc;
1.5- aleg şi revocă membrii Consiliilor Directoare Locale specifice filialei din care fac parte.
1.5.1 Pot fi aleşi în aceste consilii doar membrii care dobândesc calitatea de Cercetători Înaintaţi.
1.5.2 Această calitate se dobândeşte de toţi cei care absolvă cursurile FST/ Facultăţilor de Studii Trans-Religioase (instituţii de învăţământ superior organizate şi conduse de către RFP) sau de către toţi cei care parcurg în întregime activităţile educativ-formative ale D.P.I. (Drumului Perfecţiunii Infinite)/ Zetrianului desfăşurate în cadrul Sanctuarelor Trans-Religioase.

    2. Adunările Zonale ale RFP
 
  2.1- sunt formate din totalitatea membrilor Consiliilor Locale ale diferitelor filiale locale cuprinse într-o anumită zonă;
2.2- se întrunesc în şedinţe ordinare odată pe an şi extraordinare ori de câte ori se consideră necesar, la solicitarea Consiliilor Directoare Zonale;
2.3- aleg şi revocă membrii Consiliilor Directoare Zonale care coordonează activitatea zonală a diferitelor filiale locale ale RFP (aceştia pot fi aleşi doar dintre membrii Consiliilor Locale ale RFP care doresc acest lucru – care candidează spre a fi aleşi).
2.4- aprobă bugetul zonal de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al filialei zonale a RFP pe care o conduc şi proiectele zonale de activitate care le sunt prezentate spre aprobare de Consiliul Director Zonal.

3. Adunările Naţionale ale RFP
3.1- sunt formate din totalitatea membrilor Consiliilor Zonale ale diferitelor filiale zonale existente într-o anumită ţară;
3.2- se întrunesc în şedinţe ordinare odată pe an şi extraordinare ori de câte ori se consideră necesar, la solicitarea Consiliilor Directoare Naţionale;
3.3- aleg şi revocă membrii Consiliilor Directoare Naţionale care coordonează activitatea naţională a diferitelor filiale naţionale ale RFP (aceştia pot fi aleşi doar dintre membrii Consiliilor Zonale ale RFP care doresc acest lucru – care candidează spre a fi aleşi).
3.4- aprobă bugetul naţional de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al filialei naţionale a RFP pe care o conduc şi proiectele naţionale de activitate care le sunt prezentate spre aprobare de către Consiliul Director Naţional;
3.5- aleg şi revocă Cenzorul filialei naţionale a RFP pe care o conduc.

4. Adunarea Generală a RFP
4.1- este formată din totalitatea membrilor Consiliilor Naţionale ale diferitelor filiale naţionale ale RFP;
4.2- se întruneşte în şedinţe ordinare odată pe an şi extraordinare ori de câte ori se consideră necesar, la solicitarea Consiliului Director General;
4.3- alege şi revocă membrii Consiliului Director General al RFP care coordonează activitatea generală a RFP (aceştia pot fi aleşi doar dintre membrii Consiliilor Naţionale ale RFP care doresc acest lucru – care candidează spre a fi aleşi ).
4.4- aprobă bugetul general de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil general al RFP şi proiectele generale de activitate care le sunt prezentate spre aprobare de Consiliul Director General;
4.5- alege şi revocă Cenzorul RFP;
4.6- aprobă modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei;
4.7- aprobă dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare;

5. Consiliul Director General al RFP
5.1- Este alcătuit din 10 membrii aleşi prin vot secret (din rândul membrilor Consiliilor Directoare Naţionale ale filialelor naţionale ale RFP, care candidează pentru această funcţie) de către Adunarea Generală a RFP (fiecare filială naţională poate avea maxim un candidat pentru Consiliul General).
5.1.1 Dintre cei 10 membrii doar 9 au drept de vot, al zecelea fiind ales periodic prin rotaţie, pe o perioadă de 1 an, în calitatea de Secretar şi Coordonator al şedinţelor Consiliului fără drept de vot;
5.1.2 Cel care dobândeşte calitatea de membru al Consiliului General îşi pierde calitatea de membru activ al vreo unui Consiliu Naţional, Zonal sau Local.
5.1.3 Pe locurile rămase astfel vacante se organizează noi alegeri.

5.1.4 El dobândeşte însă pe toată durata mandatului său calitatea de a putea participa oricând (ca observator fără drept de vot) la oricare din activităţile desfăşurate de aceste Consilii Inferioare Ierarhic.

5.1.5 Acest principiu al ocupării în acelaşi timp a unui singur loc în structura ierarhică şi al posibilităţii de participare neîngrădită ca observator la activităţile structurilor organizatorice inferioare ierarhic este valabil şi pentru membrii Consiliilor Naţionale, respectiv Locale – locurile rămase vacante în aceste structuri, prin urcarea în ierarhia organizatorică, urmând a fi ocupate în urma unor noi alegeri.
5.1.6 Membrii fondatori ai RFP au prioritate în a fi realeşi în Consiliului Director General pe toată durata vieţii lor (dacă doresc acest lucru).

5.1.7 Cu această excepţie în rest un membru al Consiliului Director General poate fi reales consecutiv pentru cel mult două mandate consecutive.
5.1.8 Alegerea membrilor Consiliului Director General se face pe o durată de 10 ani.

5.2 Consiliul Director General al RFP are următoarele atribuţii:

5.2.1- conduce activitatea generală a Asociaţiei;
5.2.2- administrează activitatea de la sediul central al Asociaţiei;
5.2.3- aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei la sediul central, desemnează persoanele care ocupă diferite funcţii operaţionale în cadrul asociaţiei la sediul central;
5.2.4- alege Preşedintele RFP prin rotaţie, din rândul membrilor săi, pe o perioadă de 1 an (preşedintele nu poate fi în acelaşi timp şi Secretar al Consiliului General al RFP);
5.2.5- aprobă înfiinţarea de filiale naţionale;
5.2.6- prezintă Adunării Generale a RFP raportul de activitate pe perioada anterioară şi modul de executare al bugetului de venituri şi cheltuieli;
5.2.7- prezintă Adunării Generale a RFP spre aprobare proiecte de activitate şi proiecte de buget pe perioada următoare.
5.2.8- asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale a RFP.

6. Consiliile Directoare Naţionale ale RFP

6.1- sunt alcătuite din 10 membrii aleşi prin vot secret (din rândul membrilor Consiliilor Directoare Zonale existente în cadrul unei filiale naţionale a RFP, care candidează pentru această funcţie) de către Adunarea Naţională a filialei RFP constituită pentru acea ţară (fiecare filială zonală poate avea maxim un candidat pentru acest consiliu naţional);
6.2- dintre cei 10 membrii doar 9 au drept de vot, al zecelea fiind ales periodic prin rotaţie, pe o perioadă de 8,4 luni, în calitatea de Secretar şi Coordonator al şedinţelor consiliului fără drept de vot;
6.3- membrii Consiliilor Directoare Naţionale pot fi realeşi consecutiv pentru cel mult două mandate consecutive;
6.4- alegerea membrilor Consiliilor Directoare Naţionale se face pe o durată de 7 ani;
6.5- conduc activitatea filialelor naţionale ale Asociaţiei;
6.6- administrează activitatea de la sediile naţionale ale Asociaţiei;
6.7- aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei la sediul naţional, desemnează persoanele care ocupă diferite funcţii operaţionale în cadrul asociaţiei la sediul naţional pe care îl conduc;
6.8- aleg Preşedinţii filialelor naţionale a RFP prin rotaţie, din rândul membrilor săi, pe o perioadă de 8,4 luni (preşedintele nu poate fi în acelaşi timp şi Secretar al Consiliului Naţional al RFP);
6.9- aprobă înfiinţarea de filiale zonale;
6.10- prezintă Adunării Naţionale a filialei naţionale a RFP pe care o conduc, raportul de activitate pe perioada anterioară şi modul de executare a bugetului de venituri şi cheltuieli;
6.11- prezintă Adunării Naţionale a RFP spre aprobare proiecte de activitate naţională şi proiecte de buget naţional pe perioada următoare;
6.12- asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Naţionale a filialei naţionale RFP din care fac parte;
6.13- execută directivele pe care le primesc de la Consiliul Director General al RFP.

7. Consiliile Directoare Zonale al RFP
7.1- sunt alcătuite din 10 membrii aleşi prin vot secret (din rândul membrilor Consiliilor Directoare Locale existente în cadrul unei filiale zonale a RFP, care candidează pentru această funcţie), de către Adunarea Zonală a filialei RFP constituită pentru acea zonă (o filială locală poate avea maxim un candidat pentru acest consiliu zonal);
7.2- dintre cei 10 membrii doar 9 au drept de vot, al zecelea fiind ales periodic prin rotaţie, pe o perioadă de 6 luni, în calitatea de Secretar şi Coordonator al şedinţelor consiliului fără drept de vot.
7.3- membrii Consiliilor Directoare Zonale pot fi realeşi consecutiv pentru cel mult două mandate consecutive;
7.4- alegerea membrilor Consiliilor Directoare Zonale se face pe o durată de 5 ani;
7.5- conduc activitatea filialelor zonale ale Asociaţiei;
7.6- administrează activitatea de la sediile zonale ale Asociaţiei;
7.7- aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei la sediul zonal, desemnează persoanele care ocupă diferite funcţii operaţionale în cadrul Asociaţiei la sediul zonal pe care îl conduc;
7.8- aleg Preşedintele filialelor zonale ale RFP prin vot secret, din rândul membrilor săi, pe o perioadă de 1 an (preşedintele nu poate fi în acelaşi timp şi Secretar al Consiliului Zonal al RFP);
7.9- aprobă înfiinţarea de filiale locale;
7.10- aprobă bugetul general de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al filialei zonale a RFP pe care o conduc;
7.11- aleg şi revocă Cenzorul filialei zonale a RFP pe care o conduc;
7.12- prezintă Adunării Zonale a filialei zonale a RFP, pe care o conduc, raportul de activitate pe perioada anterioară şi modul de executare a bugetului zonal de venituri şi cheltuieli;
7.13- prezintă Adunării Zonale a RFP spre aprobare proiecte de activitate zonală şi proiecte de buget zonal pe perioada următoare;
7.14- asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Zonale a filialei zonale a RFP din care fac parte;
7.15- execută directivele pe care le primesc de la Consiliul Director General al RFP şi de la Consiliul Director Naţional al filialei naţionale din care fac parte.

8. Consiliile Directoare Locale al RFP
8.1- sunt alcătuite din 10 membrii aleşi prin vot secret (din rândul membrilor ce au calitatea de Cercetători Înaintaţi existenţi în cadrul unei filiale locale a RFP, care candidează pentru această funcţie) de către Adunarea Locală a filialei RFP constituită pentru acea localitate;
8.2- dintre cei 10 membrii doar 9 au drept de vot, al zecelea fiind ales periodic prin rotaţie, pe o perioadă de 4,8 luni, în calitatea de Secretar şi Coordonator al şedinţelor consiliului fără drept de vot.
8.3- membrii Consiliilor Directoare Locale pot fi realeşi consecutiv pentru cel mult două mandate consecutive;
8.4- alegerea membrilor Consiliilor Directoare Locale se face pe o durată de 4 ani;
8.5- conduc activitatea filialelor locale ale Asociaţiei;
8.6- administrează activitatea de la sediile locale ale Asociaţiei;
8.7- aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei la sediul local, desemnează persoanele care ocupă diferite funcţii operaţionale în cadrul asociaţiei la sediul local pe care îl conduc;
8.8- aleg Preşedintele filialei locale a RFP din care fac parte prin vot secret, din rândul membrilor săi, pe o perioadă de 1 an (preşedintele nu poate fi în acelaşi timp şi Secretar al Consiliului General al RFP);
8.9- prezintă Adunării Locale a filialei locale a RFP pe care o conduc, raportul de activitate pe perioada anterioară şi modul de executare a bugetului de venituri şi cheltuieli;
8.10- prezintă Adunării Locale a RFP spre aprobare proiecte de activitate locală şi proiecte de buget local pentru perioada următoare;
8.11- asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Locale a filialei locale a RFP pe care o conduc;
8.12- execută directivele pe care le primesc de la Consiliul Director General al RFP, de la Consiliul Director Naţional al filialei naţionale din care fac parte şi ale Consiliului Zonal al RFP de care aparţin.

9. Preşedintele General al RFP
9.1- asigură punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului General al RFP şi ale Adunării Generale a RFP;
9.2- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
9.2- reprezintă RFP în raporturile juridice pe care aceasta le iniţiază.

10. Preşedinţii Naţionali ai diferitelor filiale naţionale ale RFP
10.1- asigură punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Naţional al RFP şi al Adunării Naţionale a RFP din care fac parte;
10.2- încheie acte juridice în numele şi pe seama filialei naţionale pe care o reprezintă;
10.3- reprezintă filiala naţională în raporturile juridice pe care aceasta le iniţiază.

11. Preşedinţii Zonali ai diferitelor filiale zonale ale RFP
11.1- asigură punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Zonal al RFP şi ale Adunării Zonale din care face parte;
11.2- încheie acte juridice în numele şi pe seama filialei zonale din care face parte;
11.3- reprezintă filiala zonală în raporturile juridice pe care aceasta le iniţiază.

12. Preşedinţii Locali ai diferitelor filiale locale ale RFP
12.1- asigură punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local al RFP şi ale Adunării Locale din care face parte;
12.2- încheie acte juridice în numele şi pe seama filialei locale pe care o conduc;
12.3- reprezintă filiala locală în raporturile juridice pe care aceasta le iniţiază.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru