Civilizaţia Cosmico - Informaţională, Individual - Globală


1. Acest Spirit „Dincolo de…” („Spiritul Trans”), trecând de pragul adolescenţei, a născut şi a crescut în unire de suflet cu Societatea Umană patru „Ere (epoci/ timpuri/ vremuri/ perioade, etc.) Noi”, patru vlăstare infinite ale sale, pe care am putea să le numim metaforic:

Era Globalizării,
Era Individualizării,
Era Cosmică şi
Era Informaţională.

2. Naşterea şi vieţuirea în noi a „Erei Globalizării” ne arată că Spiritul TransNaţional, TransRasial şi TransCultural a cuprins deja hotarele minţilor noastre, deşi a avut şi încă mai are mult de luptat cu mentalităţi locale unilateral dezvoltate.

3. Aceste mentalităţi au fost din păcate formate în spiritul izolării, al urii, al suspiciunii, al ignoranţei şi al fricii, de către culturi şi tradiţii locale care încă nu s-au deschis suficient Iubirii necondiţionate, Cunoaşterii nelimitate şi măririi continue a Forţei lor de adaptare perpetuă la realitatea aflată dintotdeauna în continuă schimbare.

4. Era Globalizării îi va asigura însă în curând Spiritului Trans-Naţional/ TransRasial/ TransCultural... atingerea victoriei finale - concretizată în instaurarea Fraternităţii Universale pretutindeni pe Pământ.

5. Era Globalizării proclamă deci o eră în care în relaţiile inter-umane este importantă înainte de toate calitatea de Om şi de Individ (unic, distinct, cu o mentalitate şi o gândire proprie), pe care o are orice fiinţă umană - şi nu vreo altă calitate artificială cum ar fi apartenenţa la o naţiune, la o limbă, la o rasă, la o religie, la o cultură, etc.

6. Această Eră a Globalizării este rezultatul faptului că umanitatea pe ansamblul ei conştientizează acum din ce în ce mai mult că omul este OM înainte de a aparţine unei naţiuni, unei rase, unei religii, unei culturi, etc.

7. Cu alte cuvinte calitatea primară de OM (de fiinţă purtătoare a unei conştiinţe, a unei raţiuni individuale şi a unor capacităţi proprii de discriminare) este mult mai importantă decât alte calităţi secundare (naţiunea, rasa, religia, etc.)

8. Pe această calitate bazală se întemeiază posibilitatea comunicării trans-culturale şi trans-religioase.
***

9. „Omule aminteşte-ţi că înainte ca tu să îţi asumi, mai mult sau mai puţin conştient, o anumită identitate culturală sau religioasă tu ai fost OM – un om pur şi simplu la fel ca orice alt om înainte să facă şi el acest pas (de cele mai multe ori regretabil) al identificării absolutiste şi arbitrare (conjuncturale) cu o anumită cultură sau religie.

10. Omule aminteşte-ţi deci că ai fost OM şi că chiar şi în ciuda identificărilor tale unilaterale, fanatice şi absolutiste ai continuat în sinea ta să rămâi OM!

11. Adu-ţi deci aminte de Tine!
Adu-ţi aminte de calitatea ta primară de OM!
Depăşeşte-ţi condiţionările culturale şi religioase pe care ţi le-ai asumat până acum (de obicei doar în virtutea inerţiei şi obişnuinţei inconştiente) şi descoperă-ţi dincolo de calitatea de „membru al unei mulţimi” calitatea ta primară de Individ Unic cu gândire proprie, cu discernământ propriu, cu destin propriu!

12. Descoperă-te pe Tine şi asumă-ţi destinul creator ce îţi este rânduit de Întreg şi astfel îndreaptă-ţi degrabă paşii spre Iubire, Cunoaştere şi Forţă - spre crearea necondiţionată a Armoniei Întregului!...”
***

13. Depăşirea graniţelor naţionale şi celor create de culturile tradiţionale a dus deci la apariţia spre fiinţare a „Erei Globalizării”, a generat punerea bazelor efective pentru crearea de facto a unui mai vechi vis al omenirii – Fraternitatea Universală.

14. Această Fraternitate Universală are la bază respectul diversităţii şi unicităţii fiecărui individ dar şi recunoaşterea şi apărarea în comun a unor drepturi fundamentale pe care fiecare fiinţă umană (indiferent de rasă, vârstă, sex, naţionalitate, religie, etc.) le are: dreptul la viaţă, la fericire, la libertate de gândire şi de conştiinţă, la educaţie, etc.

15. Fiind ferm stabilit în recunoaşterea Drepturilor Fundamentale ale Omului şi în urmarea Idealurilor universal valabile (Iubirea, Cunoaşterea, Puterea, Binele, Adevărul, Frumosul, Libertatea, Dreptatea, Unitatea şi tendinţa spre Absolut – spre perfecţionare şi desăvârşire continuă) - Spiritul Fraternităţii Globale găseşte în diversitate şi în unicitate prilej de bucurie şi împărtăşire, de comunicare şi comuniune, de activitate creatoare şi de joacă armonioasă fraternă.

16. Astfel Omul Universal refuză să mai cadă în păcatele vechi ale absolutismului, unilateralităţii şi fanatismului, care ne ţinând cont de diferenţe caută să impună în mod forţat viziunea unora asupra lumii (cultura, religia, tradiţia, obiceiul lor) asupra tuturor celorlalţi.

17. Fraternitatea Universală e răsărită din afirmarea Spiritului TransNaţional, TransRasial şi TransCultural în fiecare Individ uman şi de aceea dacă vorbim de o Eră a Globalizării trebuie imediat să vorbim şi de o Eră a Individualizării.

18. Globalizarea nu e posibilă fără Individualizare, fără Maturizarea Psihică a membrilor diferitelor comunităţi locale prin Educaţie continuă de-a lungul vieţii, prin deschiderea necondiţionată spre Cunoaştere şi Cercetare individuală a diferitelor aspecte ale existenţei.

19. Aici a intervenit miracolul educaţiei moderne (scoasă de sub influenţa unilaterală a religiilor şi culturilor locale) care a contribuit în mod decisiv şi fără şansă de întoarcere la întărirea individualităţii oamenilor care au experimenta-o.
Fără acest proces de educaţie Era Globalizării nu ar fi fost posibilă.

20. Individualizarea este un proces complex care se sprijină deci pe trei piloni:
- educaţie continuă,
- cercetare continuă,
- creaţie continuă.

Aceşti trei piloni asumaţi de majoritatea oamenilor sunt şi adevăratele rădăcini ale Erei Cosmice constituind „porţile” acesteia, condiţiile care trebuie să fie îndeplinite de oricine doreşte să trăiască în armonie în această Eră a transformării civilizaţiei terestre într-o Civilizaţie Cosmică.

21. Aceste trei aspecte fundamentale au făcut şi fac dintotdeauna posibil procesul de Individualizare, procesul de conştientizare de către fiecare individ a unicităţii sale, a potenţialului său creativ, de asumare a responsabilităţii individuale pentru propriul său destin şi de creare conştientă a acestuia.

22. Prin procesul de Individualizare membrul unei comunităţi se Maturizează, trece prin intermediul unui proces de Dezvoltare Psihică, de la ceea ce am putea numi copilărie informaţională şi cognitivă în legătură cu diferitele aspecte ale realităţii la maturitatea informaţională şi cognitivă în legătură cu aceste aspecte.
***

23. Putem afirma cu certitudine că acest proces de Individualizare şi Maturizare Psihică la care asistăm în prezent, manifestat pe o scară mult mai largă decât în trecut, este unul din factorii declanşatori cei mai importanţi ai tuturor transformărilor planetare actuale.

24. Cauza majoră care a potenţat în zilele noastre procesul de Individualizare este generalizarea educaţiei moderne (seculare) obligatorii şi creşterea pe diferite căi (îndeosebi prin extinderea fără precedent a tuturor mijloacelor de comunicare în masă) a gradului de cultură şi instruire a diferitelor societăţi naţionale.

25. Procesul de Individualizare şi Maturizare Psihică a făcut prin urmare posibilă plasmarea în creaţie a „Erei Individualizării” şi a „Erei Globalizării”, dar acest proces de maturizare psihică politică, economică, religioasă şi mai ales ştiinţifică şi tehnică a făcut de asemenea posibilă apariţia începutului manifestării a două mari Ere de o importanţă covârşitoare în ceea ce priveşte evoluţia viitoare a civilizaţiei terestre:
- „Era Cosmică” – începutul perioadei de transformare a civilizaţiei terestre într-o civilizaţie cosmică;
- şi „Era Informaţională” – începutul unei civilizaţii umane pe care o putem numi civilizaţie informaţională, dar ale cărei dezvoltări depline le putem momentan doar intui.

26. Putem considera ca început al Erei Cosmice data de 12 aprilie 1961, dată la care primul om a ieşit în spaţiul cosmic.

27. Din acest moment destinul civilizaţiei terestre este unul clar: colonizarea şi explorarea spaţiului cosmic infinit, cu toate minunăţiile şi surprizele pe care un astfel de demers le va avea pentru evoluţia viitoare a umanităţii.

28. Era Informaţională este intim legată de apariţia şi răspândirea pe scară largă a mijloacelor informaţionale de comunicare (televiziune, radio, telefonie mobilă, internet, etc.) fapt care negreşit a stimulat şi stimulează cu putere în continuare procesul de globalizare, de individualizare şi de cosmicizare a fiinţei umane.
***

29. Iată deci: trăim vremurile unei revoluţii majore – suntem în plin „Spirit Trans” – vechiul e depăşit fulgerător în fiecare clipă şi lasă loc noului (viteza schimbărilor ce ne asaltează din toate părţile ne uluieşte pe fiecare dintre noi - pe mulţi lăsându-i chiar temporar în urmă).

30. Însă cu puţin efort şi cu puţină dorinţă de schimbare cu toţii ne putem bucura pe deplin de acest „Spirit Trans”, al valului existenţial în care ne manifestăm în prezent.


Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru