Revelaţia Universală Directă şi Infinită


1. Relaţia dintre fiecare om şi Realitatea Ultimă/ Întregul (numită de unii cu nume create individual; sau cu nume specifice unor culturi particulare) este prin natura ei o relaţie intimă şi individuală, specifică fiecărei fiinţe umane în parte – fiind de asemenea inimitabilă şi de neimitat, deoarece fiecare om este un individ cu caracteristici unice şi irepetabile în esenţa lor.

2. Fiecare om e bine să devină astfel conştient de faptul că a imita comportamentul altora faţă de Întreg nu este altceva decât o lipsă de sinceritate cu Acesta şi cu sine însuşi şi nu dovedeşte decât lipsa dorinţei de comunicare sinceră, deschisă şi directă cu El. 
 
3. Aceasta deoarece Realitatea Ultimă – (Întregul, Fiinţa Fiinţelor, Ceea Ce Este, Unul, Oceanul Fiinţial, Universul, etc.) fiind prezentă (sub o formă sau alta) peste tot şi în toate, tot timpul, relaţia fiecărui individ cu Ea e una intimă şi continuă – cea mai intimă şi cea mai continuă relaţie pe care ne-o putem imagina cu putinţă, deoarece Ea nu ne părăseşte niciodată, nici măcar pentru o clipă.

4. Din acest motiv problema gestionării acestui raport intim dintre fiecare individ în parte şi Ea (/El) e o problemă exclusiv personală, e un aspect de lăsat în competenţa fiecărui individ în parte.

5. Modul cum fiecare om vede şi se comportă cu şi faţă de această Realitate este evident specific felului său de a fi din acel moment - de aceea el nu trebuie impus cu forţa altora, pentru că în acest fel ei ar rupe din punctul lor de vedere cea mai intimă şi mai frumoasă legătură pe care o pot experimenta în Existenţă.

6. Gestiunea acestei Legături şi raportarea faţă de ea e bine deci să fie lăsată în competenţa fiecărui om în parte. 
 
7. Fiecare Fiinţă să o întreţină deci pe aceasta aşa cum simte ea că e mai bine să o facă la un moment dat – printr-o raportare personală sau impersonală, mai intimă sau mai distantă, mai prietenoasă sau mai colocvială, mai aprinsă (revoltătoare, certăreaţă sau dimpotrivă devoţională şi jucăuşă) sau mai detaşată, etc. 
 
8. Problema acestui raport nu este prin urmare problema celorlalţi, este doar problema fiecărei fiinţe în parte – şi nu se cuvine să ne amestecăm neinvitaţi într-o asemenea relaţie intimă, extrem de intimă…

9. Legătura acesta, indiferent de forma particulară pe care o ia în sufletul şi mintea fiecărui individ, este una Sfântă şi Sacră, de aceea nu trebuie profanată şi trebuie respectată ca atare.

10. Din aceste considerente şi din altele care ţin de realizarea Armoniei Întregului în cadrul Mişcării Holo-Gnostice acest raport dintre Om şi Întreg este lăsat pe seama exclusivă a fiecărui lisanian în parte: astfel umaniştii, scepticii, agnosticii, ateii, nereligioşii, panteiştii, deiştii, socioteiştii, liber cugetătorii, etc. sunt bine veniţi în rândurile Mişcării Trans-Religioase, fără a li se cere să-şi schimbe în vreun fel raportarea lor intimă faţă de Realitatea Ultimă.

11. Li se cere însă, din considerente care ţin de armonizarea superioară a lor şi a Întregului din care fac parte, să încarneze şi să manifeste prin ei cele 10 Idealuri, să treacă prin cele 12 Porţi ale Erelor, să manifeste cu putere prin ei Sursele Fericirii şi Etica Armoniei, să îşi mărească continuu Cunoaşterea pe care o deţin pe cele 7 Raze prin meditaţie, studiu, creaţie, muncă, dăruirea cunoaşterii, împărtăşirea comuniunii şi să participe la realizarea celor 9 Ţeluri ale Mişcării Trans-Religioase şi a celor 10 Fapte ale Omului Liber. 
 
12. Trans-Religia nu este interesată de raportul intim pe care fiecare îl are cu Întregul (aceasta ar fi o dovadă de impietate şi de amestec nepermis în probleme care ţin de conştiinţa personală a fiecărui Individ), pe care fiecare îl numeşte şi are dreptul să îl numească cum doreşte şi faţă de care fiecare are dreptul de a se raporta cum doreşte sufletul său în acel moment. 
 
13. Singurii care pot reglementa în modul cel mai autentic acest raport sunt doar cei care sunt implicaţi direct în el (de altfel nimeni nu poate să o facă în afară de ei) - pe de o parte Individul şi pe de alta Realitatea Ultimă/ Întregul.

14. Iar dacă ei vor să invite spre participare temporară la relaţia lor intimă şi continuă şi pe alţii, să nu le refuzăm invitaţia – nu ar fi în spiritul Fraternităţii Universale aceasta.

15. Atitudinea descrisă mai sus nu înseamnă că acest aspect fundamental al Existenţei – Realitatea Ultimă/ Întregul – ar fi neglijat de Instituţia NXaniană.

16. Nicidecum – ba dimpotrivă – fiecare Cercetător TransReligios este îndemnat în mod continuu să cunoască şi să experimenteze în mod direct noi şi noi aspecte ale acestei Infinite Realităţi (aspecte mentale de raportare la ea – diferite teorii şi idei dezvoltate de umanitate de-a lungul timpului; aspecte emoţionale experimentate prin diferite tehnici de meditaţie, rugăciune, ritual, ceremonie, etc.; aspecte ale „spiritului” - de simţire intimă prin practică personală, etc.) şi este invitat să participe cât mai des la toate activităţile desfăşurate în acest sens în Sanctuarele Trans-Religioase.

17. Rămâne însă la latitudinea fiecărui Cercetător şi Frate Creator cum şi în ce măsură va da curs invitaţiei sus menţionate, deoarece Mişcarea Trans-Religioasă sprijină cel mai mult şi susţine cu toată forţa ei Libertatea de Conştiinţă – prin urmarea prin tot ceea ce va face, ea doar va căuta să sensibilizeze spiritele la Mesajul TransReligios, dar sub nici o formă nu va încerca să impună mai mult sau mai puţin forţat vreo dogmă sau vreo credinţă dogmatică particulară.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru