Cercetătorii Trans-Religioşi, Cercetătorii Înaintaţi şi Fraţii Creatori

 
1. Oricine devine membru al Mişcării (Şcolii/ Căii/ etc.) ale cărei Valori şi Obiective sunt trasate în lucrarea de faţă este recunoscut de noi ca şi Cercetător al Ştiinţei Universale şi al Misterelor Vieţii şi Universului şi este rugat să-şi ia această calitate serios în considerare.

2. Celor care fac aceasta şi astfel ating cu timpul o Maturitate Informaţională şi Cognitivă (Pt. detalii a se vedea cartea „Etica Armoniei”, cap. „Etapele Adeizării Sistemelor” şi cap. „Adeizarea Psihică”) specifică celor 7 Raze, prin parcurgerea ciclurilor de studii specifice „Zetrianului” li se recunoaşte calitatea de Cercetător Înaintat.

3. Absolvenţii Facultăţilor de Studii Trans-Religioase/ FST (înfiinţate şi coordonate de Mişcarea TransReligioasă) care parcurg şi Masteratul Comunitar sau pe cel de Studii Trans-Religioase, organizate în cadrul lor vor fi recunoscuţi din oficiu ca şi Cercetători Înaintaţi şi astfel vor avea posibilitatea de a participa la activităţile de conducere şi coordonare ale diferitelor manifestări iniţiate şi desfăşurate de Mişcarea Onefiană şi de a conduce (coordona/ supraveghea) ceremoniile (ritualurile) desfăşurate în Sanctuar.

4. Aceste Instituţii de învăţământ superior în care sunt pregătiţi Cercetătorii Înaintaţi îşi pot lua diferite nume cum ar fii: Facultate de Studii Trans-Religioase / Trans-sistemice; Facultate de Studii Trans-culturale, Trans-Religioase şi Trans-disciplinare; Facultate de Ştiinţe Filognostice/ Holognostice; Facultatea Dezvoltării Integrale; Facultate de Studii Astiene/ Lisaniene/ Onesiene, etc.; Şcoala/ Facultatea Razelor, a Idealurilor şi a Porţilor; etc. şi sunt organizate după modelul pe care îl descriem în cartea/volumul „Zetrianul – Calea Percepţiei Infinite”, cap. „Facultăţile de Studii TransReligioase”.
***

5. Absolvenţii acestor instituţii superioare de învăţământ pot fi aleşi şi în consiliile locale, naţionale şi în Consiliile Internaţionale de Conducere ale diferitelor Reţele Trans-Religioase.

6. Cei care nu au calitatea de Cercetător Înaintat nu pot fi aleşi în structurile de conducere ale Reţelelor Infinomiene.
***

7. În cadrul Mişcării Trans-Religioase funcţionează şi instituţia numită a Frăţiei Creatorilor din care pot face parte toţi Cercetătorii sau Cercetătorii Înaintaţi care au realizat cel puţin un proiect de creaţie îndreptat înspre armonizarea superioară şi progresul umanităţii pe una din cele 7 Raze ale Cunoaşterii Universale.

8. Sediile acestei Frăţii sunt organizate în cadrul Sanctuarelor Trans-Religioase şi în ele au loc întâlniri periodice ale Fraţilor Creatori, îndreptate în direcţia punerii în practică a unor proiecte de creaţie şi a ajutorării implementării în societate a proiectelor fiecăruia din Fraţii Creatori.

9. Proiectele, invenţiile şi inovaţiile realizate de Fraţii Creatori vor fi publicate anual în Anuarul Frăţiei Creatorilor pentru a fi cunoscute de cei care ar putea să investească în implementarea lor (din interiorul sau din afara Mişcării Trans-Religioase).
***

10. Aşadar în cadrul Mişcării TransReligioase se manifestă dinamic trei tipuri de indivizi (TI):

10.1- I TI - membrii ai mişcării care participă activ sau mai puţin activ la activităţile educativ-formativ-creatoare şi comunitare desfăşurate în şi de către Mişcare, fără a se implica în coordonarea ei (neavând la momentul respectiv calificările necesare în acest sens);

10.2- II TI – membrii care coordonează, administrează şi conduc (ghidează/ îndrumă/ călăuzesc/ supraveghează, etc.) activităţile comunitare şi pe cele de educaţie, cercetare şi creaţie care se desfăşoară în cadrul NXanor (care pentru aceasta trebuie să dobândească nişte calificări şi abilităţi specifice prin participarea la programe educaţionale special îndreptate în acest sens (vezi FST şi “Zetrianul”).

10.3- III TI – membrii care fac parte din oricare din primele două categorii, dar care în plus faţă de atribuţiile specifice fiecăreia din acestea desfăşoară şi o activitate intensă de creaţie, construcţie, inovaţie şi invenţie pe oricare din cele 7 Raze, îndreptată în sensul armonizării superioare de sine şi a societăţilor în care se manifestă.
***

11. Pentru fiecare dintre aceste tipuri în cadrul mişcării se pot folosii mai multe denumiri specifice, dintre care o parte le listăm în tabelul următor:

I TI
II TI
III TI
Astian
Consilier Astian
Astianor
Călător Trans-Sistemic
Călăuză Trans-Sistemică
Plasmator Trans-Sistemic
Călător prin Conştiinţă
Conştientolog
Construzin
Cercetător (/oare)
Cercetător (/oare) Înaintat (/ă) (CÎ)
Frate/ Soră Creator (/are)
Cercetător Asistent
Cercetător Conferenţiar
Inventator – inovator - descoperitor (IID)
Cercetător Trans-Religios
Îndrumător Trans-Religios
Revelator
Corenian
Ghid Corenian
Novator Corenian
Eresofian
Instructor Eresofian
Instituitor Eresofian
Filognostic
Filognostic Experimentat
Filognostic Creator
Frate (/Soră)
Frate (/Soră) Înaintat (/ă) Frate (/Soră) Creator (oare)
Holognostic
Holognostic Împărtăşitor
Holognostic Procreator
Idealist (/ă)
Idealist (/ă) Radiant (/ă)
Idealist (/ă) Creator (/oare)
Individ Meta-Perceptiv
Călăuză Meta-Perceptivă
Constructor Meta-Perceptiv
Infinetian
Avangardist Infinetian
Infinetian-Eternian
Intman
Cercetaş Intmanian
Constituitor Intmanian
Lisanian (Om Liber)
Luptător Lisanian
Crelisan
NXanian
Nxanian Matur (psihic)
NXanor
Om Universal (Unicunian)
Antrenor Unicunian
Făuritor Unicunian
Om Trans-Formal
Mentor Trans-Formal
Plăsmuitor Trans-Formal
Om Transcendent
Transcendentolog
Izvoditor (Zămislitor)
Onesian/ Onefian
Supraveghetor Onesian/ Onefian
Creator Onesian/ Onefian


12. Relaţiile dintre cele trei tipuri de membrii sunt relaţii de fraternitate autentică - raporturile dintre ei sunt trans-formale, bazate pe dialog permanent deschis şi sincer.
 
13. Relaţiile dintre Cercetătorii Înaintaţi (IITI) şi Cercetători (ITI) nu sunt relaţii de tipul profesor-elev, sau maestru-discipol, ci doar autentice relaţii de prietenie – ei sunt unii pentru ceilalţi doar fraţi şi prieteni – faptul că unii dintre ei sunt mai înaintaţi în ce priveşte cunoaşterea culturală şi conceptuală a manifestării Razelor este o bucurie şi o binecuvântare pentru ei, pe care o pot mării considerabil alegând să o împărtăşească frăţeşte şi prieteneşte cu cei mai puţini avansaţi deocamdată decât ei: acţiunea aceasta le va fi răsplătită imediat prin mărirea cantitativă (dăruind inevitabil vor dobândi) şi calitativă (a coerenţei, organizării, clarităţii, profunzimii) cunoaşterii pe care o deţin.

14. Pentru ei aceasta le este Calea: comunicare sinceră şi mereu deschisă (nedogmatică) şi comuniune autentică de simţăminte şi gândire cu toate fiinţele pe care le întâlnesc pe parcursul Călătoriei lor prin Conştiinţă.

Niciun comentariu:

Radu Lucian Alexandru